Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Lehota
obec
Lehota

S čím vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Dotácia na podporu humanitárnej pomoci

Zásady, princípy, podmienky a účel poskytovania dotácie

Zásady, princípy, podmienky a účel poskytovania dotácie

Dotácia na podporu humanitárnej pomoci pre fyzické osoby v súlade s § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky požiadať slúži na riešenie krízovej životnej situácie alebo mimoriadne nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby.

V príslušnom rozpočtovom roku možno žiadateľovi poskytnúť dotáciu na humanitárnu pomoc najviac v sume 800 eur.

Kedy je možné dotáciu poskytnúť?

Dotáciu na podporu humanitárnej pomoci možno poskytnúť žiadateľovi, ktorý sa ocitol v krízovej životnej situácii alebo v mimoriadne nepriaznivej sociálnej situácii , na podporu riešenia tejto situácie.

Aké situácie sa prioritne považujú za krízovú životnú situáciu alebo mimoriadnu nepriaznivú sociálnu situáciu?

Za krízovú životnú situáciu alebo mimoriadnu nepriaznivú sociálnu situáciu sa považujú najmä situácie, v ktorých sa žiadateľ ocitol náhle, nečakane, nepredvídateľne.

Ide najmä o

  • následky živelných udalostí (záplavy, víchrica, prívalové dažde, požiar, výbuch a iné) napr. na zabezpečenie nevyhnutného ošatenia, obuvi, hygienických prostriedkov, prostriedkov osobnej spotreby, obnova zariadenia domácnosti vrátane nábytku
  • strata živiteľa rodiny resp. rodiča v rodine kde sú maloleté nezaopatrené deti, napr. na zabezpečenie výdavkov na pohreb, preklenutie doby do priznania pozostalostných dávok a pod.
  • vážne ochorenie alebo úraz člena domácnosti na zabezpečenie s tým súvisiacich mimoriadnych výdavkov
  • mimoriadne výdavky súvisiace s ochorením člena domácnosti, ktoré nie sú hradené zo zdravotného poistenia ani z prostriedkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia
  • mimoriadny výdavok na zabezpečenie opravy alebo kúpy zariadenia nevyhnutného na zabezpečenie základných životných potrieb (napr. kotol na kúrenie, zariadenie na ohrev vody, šporák, pračka a pod. alebo na nevyhnutný nábytok ako posteľ, skriňa a pod.) osamelých osôb s nízkym príjmom.

Dotáciu nie je možné poskytnúť ak

  • má žiadateľ dlhy voči Sociálnej poisťovni, zdravotnej poisťovni, Daňovému úradu, colnému úradu, Úradu práce, sociálnych veci a rodiny alebo iný záväzok voči štátnemu rozpočtu,
  • je v domácnosti žiadateľa vykonávaná exekúcia,
  • žiadateľ nezúčtoval v predchádzajúcom období poskytnutú dotáciu.

Dotácia sa neposkytuje na

  • splácanie úverov, pôžičiek a úrokov z prijatých úverov a pôžičiek alebo riešenie dlhodobej nepriaznivej sociálnej situácie

Dlhodobo nepriaznivá sociálna situácia nie je sama osebe dôvodom k priznaniu predmetnej dotácie a nie je ju možné považovať za krízovú životnú situáciu alebo mimoriadne nepriaznivú sociálnu situáciu. V prípade žiadateľov, ktorí sú dlhodobo bez príjmu alebo s veľmi nízkym príjmom, je potrebné, aby si pred podaním žiadosti o dotáciu prioritne uplatnili dostupnú (nárokovateľnú) pomoc, ktorou je napr. pomoc v hmotnej núdzi, jednorazová dávka v hmotnej núdzi, dávky sociálneho poistenia, dávky zo zahraničia a pod..),

  • na obnovu bytového fondu z dôvodu opotrebovanosti, rekonštrukcie bytových zariadení

Dotáciu na účel obnovy bytového fondu je možné poskytnúť len v prípade, že obydlie bolo poškodené živelnou udalosťou a to za podmienky, že žiadateľ je vlastníkom poškodenej nehnuteľnosti (bytu, rodinného domu) a nejedná sa o nelegálnu stavbu.

Ako požiadať o dotáciu

Žiadateľom o dotáciu môže byť len plnoletá fyzická osoba. Žiadateľom môže byť v rámci jednej domácnosti len jeden člen, nakoľko sa posudzuje situácia celej domácnosti.

V príslušnom rozpočtovom roku možno dotáciu poskytnúť najviac v sume 800 eur. Výšku sumy poskytnutej dotácie na základe posúdenia žiadosti schvaľuje ministerstvo. Znamená to, že žiadateľovi nemusí byť poskytnutá dotácia v sume, ktorú on požaduje. Neschválenie dotácie ministerstvo oznamuje žiadateľovi písomne.

Žiadosť sa podáva na predpísanom tlačive. K žiadosti je potrebné doložiť aj čestné vyhlásenie o tom, že občan má vysporiadané vzťahy so štátnym rozpočtom a čestné vyhlásenie, že voči nemu nie je vedený výkon rozhodnutia.

Originál vyplnenej a podpísanej žiadosti a vyhlásenia je potrebné zaslať poštou na adresu:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky
Špitálska 4, 6, 8
816 43 Bratislava

Upozornenie

Dotácie, ako finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, sú účelovo určené a časovo viazané a ich použitie podlieha kontrole podľa zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

https://www.mpsvr.sk/sk/ministerstvo/poskytovanie-dotacii/poziadat-dotaciu/dotacia-podporu-humanitarnej-pomoci-fyzicke-osoby.html


Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR reaguje na prírodný živel - zemetrasenie, ktoré postihlo východné Slovensko. Najviac zasiahnutým obciam a mestám v podobe poškodených budov, domov a iného majetku rezort práce poskytne dotáciu na podporu humanitárnej pomoci. Dodnes eviduje žiadosť o túto dotáciu od 1 obce a ďalších 226 žiadostí od obyvateľov, ktorí sa ocitli v krízovej životnej situácii. Ministerstvo práce jednotlivé žiadosti priebežne spracúva a vyhodnocuje.

Zástupcovia najviac postihnutých miest a obcí boli prostredníctvom príslušného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny informovaní o možnosti poskytnutia jednorazovej finančnej dotácie na podporu humanitárnej pomoci.

Dotácia na podporu humanitárnej pomoci (zákon č. 544/2010 Z. z.) má pomôcť obyvateľom a postihnutým obciam, ktoré sa náhle a neočakávane ocitli v krízovej životnej situácii, napr. pri živelných udalostiach.

Fyzickým osobám rezort práce poskytne dotáciu jednorazovo v maximálnej výške 800 eur na domácnosť. Podmienkou je, že v rámci jednej domácnosti môže o dotáciu požiadať vždy len jeden člen domácnosti, pretože sa posudzuje situácia celej domácnosti. Zároveň domácnosť musí splniť zákonom stanovené podmienky. Napríklad, nemôže mať dlhy voči sociálnej či zdravotnej poisťovni, úradom alebo mať iný nevysporiadaný záväzok voči štátu, resp. nemôže byť voči žiadateľovi vedené exekučné konanie.

Pre obce, ako právne subjekty, je maximálna výška poskytovanej dotácie v sume 15 000 eur.

Terénni sociálni pracovníci z príslušného úradu práce sociálnych vecí a rodiny už na mieste pomáhali obetiam pri vyplňovaní žiadostí na poskytnutie dotácie. Zároveň ich informovali o možnosti využiť bezplatnú psychologickú pomoc.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny aktuálne posudzuje 1 žiadosť od obce a viac ako 226 žiadostí od fyzických osôb z celkového počtu 899 žiadostí, ktoré boli prijaté krízovým štábom v Humennom. Ďalšie žiadosti sa priebežne spracovávajú a sú postupne doručované na rezort práce za účelom ich posúdenia.

Bližšie informácie a vzor žiadosti k dávke pomoci v hmotnej núdzi pre fyzické osoby sú dostupné na stránke ministerstva: Dotácia na podporu humanitárnej pomoci pre fyzické osoby - MPSVR SR

Bližšie informácie a vzor žiadosti k dávke pomoci v hmotnej núdzi pre právnické osoby sú dostupné na: Dotácia na podporu humanitárnej pomoci pre právnické osoby - MPSVR SR

https://www.mpsvr.sk/sk/ministerstvo/poskytovanie-dotacii/poziadat-dotaciu/dotacia-podporu-humanitarnej-pomoci-pravnicke-osoby.html

 

 

Prílohy

vzor-ziadosti-poskytnutie-dotacie-podporu-humanitarnej-pomoci-podla-9-ods-1-2-zakona.rtf

vzor-ziadosti-poskytnutie-dotacie-podporu-humanitarnej-pomoci-podla-9-ods-1-2-zakona.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 58,65 kB

vyhlasenie-suhlas.pdf

vyhlasenie-suhlas.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 165,88 kB
Dátum vloženia: 20. 11. 2023 9:54
Dátum poslednej aktualizácie: 20. 11. 2023 10:03
Autor: Správca Webu

Kde nás nájsť