Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Lehota
obec
Lehota

S čím vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Bývam pri potoku, záplavy

Ak vlastníte pozemok alebo nehnuteľnosť pri potoku, ste povinný:

Zákon č. 364/2004 Z.z., Zákon o vodách v z.n.p v § 49 uvádza nasledovné:

(1) Správca vodného toku je oprávnený

a) pri výkone správy vstupovať v nevyhnutnom rozsahu na cudzie nehnuteľnosti ...

(2) Pri výkone správy vodného toku a správy vodných stavieb alebo zariadení môže správca vodného toku užívať pobrežné pozemky. Pobrežnými pozemkami v závislosti od druhu opevnenia brehu a druhu vegetácie pri vodohospodársky významnom vodnom toku sú pozemky do 10 m od brehovej čiary a pri drobných vodných tokoch do 5 m od brehovej čiary ; ...

Obec Lehota ako aj správca potoka SVP š.p. od Vás požaduje vo vzdialenosti 5 m od brehovej čiary (brehová čiara je zlom potoka a brehu) nasledovné:

1. obec a správca toku pre čistenie, odstraňovanie prekážok a následkov povodní a prívalových dažďov trvalý prístup,

2. obecné parcely pri potoku musia zostať odhradené, občania si ich nemôžu svojvolne zahradiť oplotením, ani prenosným,

3. pozemky v osobnom vlastníctve si môžu občania zahradiť, najlepšie stĺpikmi osadenými do ďaľšej rúry pre jednoduché odstraňovanie. Občania musia pamätať na to, že aj ich pozemky musia byť kedykoľvek sprístupnené v šírke 5 metrov. Je preto vhodné, aby na túto vzdialenosť od brehovej čiary nestavali žiadne prekážky (sklenník, bazén, šopa, klietky a nesadili stromy ani iné dreviny.

4. ak ste stavebník na parcele pri potoku, rešpektujte túto vzdialenosť 5 m, aby ste tak predišli problémom v budúcnosti.

5. ak kupujete nehnuteľnosť v blízkosti potoka, ozrejmite si Vaše práva a povinnosti pred kúpou,

5. pamätajte, že aj na oplotenie je nutné požiadať obec o vydanie povolenia drobnej stavby, pre určité typy oplotenia je nutné stavebné povolenie!

Prívalové dažde a prietrže mračien bývajú častejšie ako v minulosti a zároveň poškodzujú viac majetok. Preto je dôležité, aby k brehom potoka bol voľný prístup kedykoľvek. Jednou zo základných povinností obce je chrániť majetok všetkých občanov.

    

Potok Dlhý kanál pramení v našej obci.

Dlhý kanál (-normovaný názov; ľudové názvy: Cergát, Čatorňa) je kanalizovaný vodný tok na južnom Slovensku, na Podunajskej nížine, preteká územím okresov Nitra, Šaľa a Nové Zámky. Je to pravostranný prítok Nitry s dĺžkou 51 km a plochou povodia 428 km².

Pramení v Podunajskej pahorkatine, v geomorfologickom podcelku Nitrianska pahorkatina, v jej geomorfologickej časti Zálužianska pahorkatina, na katastrálnom území obce Lehota, západne od Nitry, v nadmorskej výške 200 m n. m.

ZDROJ a viac info:

https://sk.wikipedia.org/wiki/Dlh%C3%BD_kan%C3%A1l

Mapa

Zdroj obrázku a viac info: https://voda.oma.sk/dlhy-kanal

    

ÚVZ SR: Odporúčania pre verejnosť na ochranu zdravia po záplavách

Tlačová správa

Utorok, 18. máj 2021 19:04

Záplavy sú najčastejším typom prírodných katastrof. Správnym konaním nielen počas nich, ale aj po ich ústupe, možno znížiť počet zdravotných poškodení u ľudí a možno výrazne ovplyvniť dopad následkov. Úrad verejného zdravotníctva SR preto zverejňuje odporúčania, ktoré zahŕňajú zásady likvidácie následkov po záplavách a základné hygienické požiadavky, ktoré treba dodržiavať.

ZÁKLADNÉ HYGIENICKÉ POŽIADAVKY


UMÝVANIE RÚK, DEZINFEKCIA RÁN
Ruky si umývajte často a dôkladne mydlom. Toto jednoduché a základné hygienické pravidlo je jedným z najdôležitejších opatrení, ktoré vám umožní chrániť si zdravie počas sanácie a obnovy vašich domovov. Umývajte si ruky vždy po styku s predmetmi, ktoré boli v kontakte so záplavovou vodou alebo kalmi. Rovnako vždy pred konzumáciou jedla a pitia, pred a po použití toalety a predtým, než sa dotýkate svojej tváre.

Každé zranenia a odreniny treba okamžite ošetriť a vydezinfikovať. Rovnaké pravidlo platí aj pri rozškrabaných štípancoch od hmyzu a záderoch, pretože do tela sa môže dostať infekcia. Pozor si treba dávať aj na zanesenie infekcie do očí a nosa pri pretieraní očí, čistení nosa a celej tváre – používajte jednorazové papierové vreckovky. Pri rozsiahlejšom zranení je mimoriadne dôležité kontaktovať a vyhľadať lekára.


PITNÁ VODA, VODA ZO STUDNE
Na pitie a varenie zásadne používajte len vodu, ktorej zdravotná bezpečnosť je spoľahlivo overená. Vodu z verejného vodovodu a rovnako vodu zo studne (aj po sanácii) je možné na pitie, varenie a umývanie používať až vtedy, ak bola oficiálne potvrdená jej zdravotná bezpečnosť. Dovtedy treba používať vodu z náhradných zdrojov (balená voda, dovoz vody cisternami). Kvalitu vody v studni si dajte preveriť uskutočnením chemického a mikrobiologického vyšetrenia aj vtedy, ak vaša studňa priamo zaplavená nebola.

POTRAVINY
Zaplavené poľnohospodárske plodiny
Všetky poľnohospodárske plodiny dlhodobo zaplavené čo i len čiastočne povodňovou vodou, kalmi a bahnom, treba považovať za zdraviu škodlivé.

Zaplavené potraviny
Nejedzte potraviny zaplavené vodou, kalom a bahnom. Ide o akékoľvek otvorené balenia potravín, vrátane neotvorených v papierovom obale alebo s viečkom z voskového papiera či s netesniacim plastovým viečkom. Rovnako nepoužívajte na ďalšie spracovanie vrecúškové balenia korenín, bylín a čajov, tiež múky, obiloviny, cukor a kávu vo vrecúškach i vo vreciach či všetky potraviny v papierových, látkových a celofánových obaloch (soľ, cereálie, cestoviny, ryža, sušienky, čokoláda) – a to aj v prípade, ak by vyzerali ako suché a neporušené.

Výnimku tvoria hermeticky balené potraviny v skle, kovových obaloch a tuhých plastových obaloch – rovnako v prípade, ak nejavia známky poškodenia (tvarové deformácie, čitateľnosť etikiet, možné porušenie originality balenia). Záplavou zasiahnuté hermeticky balené a nepoškodené potraviny je potrebné pred ich opätovným uvedením do obehu dôkladne mechanicky očistiť a následne umyť pod tečúcou pitnou vodou. Ak sa použije povrchová dezinfekcia obalov, je možné použiť len vhodné dezinfekčné prostriedky a postupovať podľa pokynov na etikete dezinfekčného prostriedku. Následne je však vždy potrebné povrch obalu dôkladne umyť pod tečúcou pitnou vodou.

Jesť a piť je možné len vo vyhradených a vydezinfikovaných miestach, predtým je potrebné odložiť ochranné pomôcky, vydezinfikovať a umyť si ruky. Jedlo nenechávajte voľne uložené bez prikrytia. Nekonzumujte ani potraviny z nefunkčných chladničiek po viac ako 2 hodinách a z nefunkčných mrazničiek po viac ako 4 hodinách.

Ak máte akékoľvek pochybnosti o bezchybnosti potravín, obráťte sa na príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva a v prípade zdravotných ťažkostí (nevoľnosť, bolesti brucha, hnačka, teploty) už po prvých príznakoch kontaktujte vášho lekára. Počiatočné ľahké zdravotné príznaky nikdy nepodceňujte.
 

ZÁSADY LIKVIDÁCIE NÁSLEDKOV ZÁPLAV
Počas likvidácie následkov povodní používajte ochranné prostriedky ako gumené rukavice, gumený plášť, pevná nepremokavá obuv. Ochranné prostriedky je nevyhnutné po použití vyčistiť a vydezinfikovať, nemožno zabúdať na dôkladné umytie rúk. Dezinfekčné prostriedky treba používať podľa pokynov a odporučení výrobcov. Práce s dezinfekciou vykonávajte v priestoroch, ktoré majú zabezpečené dostatočné vetranie, používajte respirátor.

ZÁSADY VYSÚŠANIA DOMU ALEBO BYTU
V miestnostiach urobte prievan otvorením okien a dverí. Ak je možné, použite ventilátory a teplovzdušné zdroje.

UPRATANIE A DEZINFEKCIA DOMU ALEBO BYTU
Odstráňte všetko bahno a nečistoty z povrchov mechanickým očistením a dôkladným umytím vodou, rovnako odstráňte akýkoľvek zvlhnutý interiérový materiál (tapety a opadávajúce omietky na stenách). Nábytok, podlahy, steny, nádoby, dopravné prostriedky dezinfikujte vhodným dezinfekčným prostriedkom (najčastejšie na báze chlóru) a nechajte pôsobiť podľa návodu. Dezinfikované predmety prichádzajúce do styku s potravinami nezabudnite opláchnuť pitnou vodou, rovnako napríklad aj hračky. Konečnú úpravu miestností – maľovanie, nátery a opravy vykonávajte vždy až po vysušení a po odstránení plesní dezinfekciou.

Pred dezinfekciou akéhokoľvek povrchu sa dôkladne zoznámte so spôsobom riedenia použitého dezinfekčného prostriedku podľa návodu na obale.

ČISTENIE A DEZINFEKCIA ŠATSTVA A BIELIZNE
Silne znečistenú bielizeň namočte na 4 hodiny do vhodného dezinfekčného prostriedku, menej znečistenú bielizeň približne na 1 hodinu. Bielizeň po dezinfekcii vyperte obvyklým spôsobom za použitia pracieho prášku. Pozor, pretože dezinfekčné prostriedky môžu mať aj bieliace účinky, preto cennejšie šatstvo, ktoré nie je vhodné dezinfikovať, vysušte, vykartáčujte a nechajte vyčistiť v profesionálnej čistiarni.

DEZINFEKCIA ODPADOVÝCH SIFÓNOV A ŽÚMP
Počas dezinfekcie odpadových sifónov a žúmp použite na to určené dezinfekčné prostriedky. Po skončení upratovacích činností si dôkladne umyte ruky.

ODSTRAŇOVANIE ŽIVOČÍŠNYCH ODPADOV
S odpadmi a rozkladajúcimi sa telami živočíchov sa smie manipulovať len s pomocou ochranných a pracovných pomôcok ako ochranné pracovné odevy, plastové alebo gumené rukavice, plastové vrecia či potrebné nástroje (vidly, háky). Živočíšne odpady je potrebné vždy prísne separovať a likvidovať v súčinnosti s orgánmi štátnej veterinárnej a potravinovej správy prostredníctvom kafilérnej služby – v záplavových oblastiach je neprípustné zakopávanie uhynutých zvierat do zeme.

Úrad verejného zdravotníctva SR a regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR.

 

Kde nás nájsť