Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Lehota
obec
Lehota

S čím vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Ekológia, výruby

Výrub drevín - podmienky a pravidlá.

Na výrub dreviny sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody, ak tento zákon neustanovuje inak. Súhlas na výrub dreviny sa môže v odôvodnených prípadoch vydať len po posúdení ekologických a estetických funkcií dreviny a vplyvov na zdravie človeka a so súhlasom vlastníka alebo správcu, prípadne nájomcu, ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy, pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľom nie je jeho vlastník (správca, nájomca) a po vyznačení dreviny určenej na výrub.

Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje:

  • na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a súvislé krovité porasty v zastavanom území obce s výmerou do 10 m2 a za hranicami zastavaného územia obce s výmerou do 20 m2,
  • pri obnove produkčných ovocných drevín na účely výsadby nových ovocných drevín, ak sa ich výsadba uskutoční do 18 mesiacov odo dňa výrubu,
  • na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v záhradách a záhradkárskych osadách,
  • pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka alebo pri bezprostrednej hrozbe vzniku značnej škody na majetku,
  • ak oprávnenie alebo povinnosť výrubu vyplýva z osobitných predpisov,
  • ak je výrub preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny a ak ho vykonáva alebo obstaráva organizácia ochrany prírody,
  • ak orgán ochrany prírody vopred písomne určí, že výrub je preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny,
  • na dreviny inváznych druhov,
  • na porasty rýchlorastúcich drevín založené na poľnohospodárskej pôde v súlade s osobitným predpisom a plantáže vianočných stromčekov a okrasných drevín,
  • na územiach so štvrtým alebo piatym stupňom ochrany, kde je výrub drevín zakázaný.

Výrub dreviny možno vykonať len po jej predchádzajúcom vyznačení orgánom ochrany prírody a po právoplatnosti súhlasu orgánu ochrany prírody, ktorým je vykonávateľ výrubu povinný sa na požiadanie preukázať.

Prepravca alebo nákupca dreva je povinný na požiadanie príslušníkov Policajného zboru, orgánov ochrany prírody alebo členov stráže prírody preukázať pôvod prepravovaného dreva súhlasom.

VIAC INFO NA:

https://www.slovensko.sk/sk/agendy/agenda/_ochrana-drevin

Výrub drevín je možné uskutočniť v období od 1.októbra do 28.februára - obdobie vegetačného kľudu.

 

Rozbor vody pri kaplnke - voda nevhodná na pitie.

Rozbor vody pri kaplnke

Rozbor vody pri kaplnke

 

Výrub drevín - podmienky a pravidlá.

oznámenie výrubu drevín § 47 ods. 6 zákona č.543 2002 Z.z.

oznámenie výrubu drevín § 47 ods. 6 zákona č.543 2002 Z.z..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 81,85 kB
Vložené: 1. 9. 2023

oznámenie výrubu drevín § 47 ods. 7 zákona č.543 2002 Z.z.

oznámenie výrubu drevín § 47 ods. 7 zákona č.543 2002 Z.z..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 37,11 kB
Vložené: 1. 9. 2023

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 51,8 kB
Vložené: 1. 9. 2023

Ekológia

(1 MB)Rozbor vody - vodovod 02 2019

(1 MB)Rozbor vody - vodovod 02 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,04 MB
Vložené: 1. 9. 2023

(122.6 kB)Invázne rastliny aj v Lehote

(122.6 kB)Invázne rastliny aj v Lehote.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 122,57 kB
Vložené: 1. 9. 2023

(29.1 kB)Ešte raz o vode našej lehotskej

(29.1 kB)Ešte raz o vode našej lehotskej.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 29,12 kB
Vložené: 1. 9. 2023

(34 kB)Pitná voda v Lehote

(34 kB)Pitná voda v Lehote.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 34,02 kB
Vložené: 1. 9. 2023

(38.1 kB)Protokol o zisťovaní a o likvidácii inváznych rastlín v katastri obce Lehota

(38.1 kB)Protokol o zisťovaní a o likvidácii inváznych rastlín v katastri obce Lehota.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 38,07 kB
Vložené: 1. 9. 2023

(42.1 kB)Octare v našom chotári. K článku patrí aj fotogaléria nižšie (Ekológia v Lehote 1)

(42.1 kB)Octare v našom chotári. K článku patrí aj fotogaléria nižšie (Ekológia v Lehote 1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 42,07 kB
Vložené: 1. 9. 2023

(86.2 kB)Prečo je vlastne nevyhnutné triediť odpad

(86.2 kB)Prečo je vlastne nevyhnutné triediť odpad.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 86,21 kB
Vložené: 1. 9. 2023

(893.4 kB)Rozbor vody MŠ - 08 2019

(893.4 kB)Rozbor vody MŠ - 08 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 893,4 kB
Vložené: 1. 9. 2023

Kde nás nájsť