Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Lehota
obec
Lehota

S čím vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Matrika

(1.6 MB)Žiadosť o uzavretie manželstva.pdf

(1.6 MB)Žiadosť o uzavretie manželstva.pdf.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,64 MB
Stiahnuté: 76×
Vložené: 1. 9. 2023

(13.8 kB)žiadosť o priezvisko bez ová § 19

(13.8 kB)žiadosť o priezvisko bez ová § 19.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 13,84 kB
Stiahnuté: 56×
Vložené: 1. 9. 2023

(175.1 kB)Žiadosť o vyhot.matrič.dokladu.pdf

(175.1 kB)Žiadosť o vyhot.matrič.dokladu.pdf.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 175,14 kB
Stiahnuté: 43×
Vložené: 1. 9. 2023

(26.3 kB)Vlastník nehnuteľnosti zruší TP inej osobe

(26.3 kB)Vlastník nehnuteľnosti zruší TP inej osobe.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 26,32 kB
Stiahnuté: 36×
Vložené: 1. 9. 2023

(579.8 kB)zápis dieťaťa narod. v cudzine.pdf

(579.8 kB)zápis dieťaťa narod. v cudzine.pdf.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 579,78 kB
Stiahnuté: 35×
Vložené: 1. 9. 2023

(682.5 kB)Postup pri úmrtí

(682.5 kB)Postup pri úmrtí.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 682,48 kB
Stiahnuté: 35×
Vložené: 1. 9. 2023

(9.9 kB)žiadosť o priezvisko bez ová § 16

(9.9 kB)žiadosť o priezvisko bez ová § 16.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 9,9 kB
Stiahnuté: 38×
Vložené: 1. 9. 2023

Životné udalosti

Matrika.

Matrika je štátna evidencia o osobnom stave fyzických osôb, ktoré  sa narodili, uzatvorili manželstvo alebo zomreli na území Slovenskej republiky.

Matrika je verejná listina –  a za verejnú listinu sa považujú rodný list, sobášny list i úmrtný list.

Druhopisy týchto verejných listín ( rodný list, sobášny list i úmrtný list) sa vydávajú občanovi na základe žiadosti a za poplatok  7 €.

Čo potrebujete ak sa rozhodnete uzatvoriť manželstvo ?

V prvom rade navštívte Matričný úrad v mieste Vášho bydliska a požiadajte matrikára aby Vám dal  Žiadosť o uzavretie manželstva. Po vyplnení všetkých predtlačených údajov tejto žiadosti, ju predložíte príslušnej matrike na skontrolovanie a prípadné doplnenie údajov.

Slobodní snúbenci spolu so žiadosťou o uzavretie manželstva predložia:

 • originály rodných listov
 • platné občianske preukazy
 • Platný cestovný pas a potvrdenie o pobyte, ak jeden so snúbencov je štátny občan SR s trvalým pobytom mimo územia SR
 • Maloleté osoby (16-18 rokov) predkladajú právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo.

Ovdovelí snúbenci:

        a) originály rodných listov

        b) platné občianske preukazy

        c) úmrtný list zomretého manžela/ky alebo právoplatný rozsudok o vyhlásení manžela/ky za

            mŕtveho

Rozvedení snúbenci:

        a) originály rodných listov

        b) platné občianske preukazy

        c) právoplatný rozsudok o rozvode manželstva alebo právoplatný rozsudok o vyhlásení

            manželstva za neplatné

Cudzinci:

 • originály rodných listov
 • doklad o spôsobilosti na uzavretie manželstva
 • doklad o štátnom občianstve
 • doklad o pobyte (nie starší ako 6 mesiacov)
 • potvrdenie o osobnom stave ( nie staršie ako  6 mesiacov)
 • úmrtný list zomretého, alebo právoplatný rozsudok o vyhlásení manžela za mŕtveho, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva - ak je cudzinec ovdovený
 • právoplatný rozsudok o rozvode manželstva
 • doklad, ktorým možno preukázať totožnosť

Vyššie uvedené  doklady sú snúbenci povinní predložiť matričnému úradu najmenej 7 dní  (štátny občan SR) a 14 dní (cudzinci) pred uzavretím manželstva.

Administratívne postupy pri úmrtí.

Po úmrtí a vystavení listu o prehliadke mŕtveho je potrebné zabezpečiť všetky administratívne náležitosti nadväzujúce na túto skutočnosť.

Niektoré pohrebné služby zabezpečia časť administratívy namiesto Vás, aby uľahčili pozostalým ich vybavovanie. Treba sa o tomto informovať priamo u pohrebnej služby ktorá bude zabezpečovať pohreb.

Matrika.

Vašim prvým krokom bude nahlásiť úmrtie na matrike. Úmrtie sa nahlasuje na matričnom úrade v obci, alebo mestskej časti, kde úmrtie nastalo. Matrika zapíše úmrtie a  vystaví úmrtný list.

Na matriku treba priniesť nasledovné doklady:

 • List o prehliadke mŕtveho  - 3 kópie ( vystaví ho zdravotnícke zariadenie kde občan zomrel, alebo prehliadajúci lekár)
 • Občiansky preukaz zosnulého  a tiež občianky osoby, ktorá úmrtie vybavuje

Matrika vystaví aj Žiadosť o príspevok na pohreb, ktorú potvrdí pohrebná služba a odovzdáva sa na úrad práce a sociálnych vecí a rodiny, podľa trvalého pobytu zomretého.

Na požiadanie matrika vystaví aj Potvrdenie o vybavovaní pohrebu pre zamestnávateľa.

Úmrtný list sa vybavuje na počkanie a bez poplatkov v čase úradných hodín príslušnej matriky.

Pozostalým odporúčame oznámiť úmrtie do Sociálnej poisťovne čo najskôr, lebo matrika hlásenia zasiela len raz mesačne.

Zdravotná poisťovňa.

Lehota na odovzdanie zdravotného preukazu nie je uložená zákonom, ale tiež sa odporúča to urobiť čo najskôr, aby nedošlo k zneužitiu preukazu poistenca.

Pokiaľ mal zosnulý požičané nejaké zdravotné pomôcky, treba tiež kontaktovať príslušnú zdravotnú poisťovňu a informovať sa o ďalšom postupe.

Občiansky preukaz.

Ten kto vybavuje pohreb zosnulého je povinný odovzdať občiansky preukaz ktorémukoľvek policajnému zboru. Rovnako to platí aj o vodičskom preukaze, pase a zbrojnom preukaze. Ak mal zosnulý v držbe aj zbraň, treba na to políciu upozorniť a tá vyšle pre zbraň hliadku, ktorá ju prevezie do depozitu a vydaná bude až po dedičskom konaní.

 

Čakáte bábätko a nie ste zosobášení?

V takom prípade Vám odporúčame navštíviť s partnerom matričný úrad v mieste Vášho bydliska, aby ste tam spoločne spísali Zápisnicu o určení otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov k dieťaťu doteraz nenarodenému, ale už počatému. Tento krok Vám bude podkladom pre zápis dieťatka do knihy narodení.

Zápis občana SR narodeného v cudzine  do Osobitnej matriky.

Zápis narodenia dieťaťa mimo územia Slovenskej republiky sa robí na základe písomnej žiadosti  a priložených dokladov. ( originál zahraničného rodného listu preložený do slov. jazyka overený notárom, vyplnený zápis o narodení (tlačivo) kópiu sobášneho listu rodičov, kópiu občianskych preukazov, prípadne pasov (samozrejme platných)

Matričný úrad vybavuje žiadosť občanov s trvaklým pobytom v obvode Matričného úradu.

Hlásenie trvalého pobytu.

Občan, ktorý sa prihlasuje na trvalý pobyt do domu v osobnom  vlastníctve je povinný predložiť doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti a platný občiansky preukaz.

Občan, ktorý nie je vlastníkom alebo spoluvlastníkom domu a chce sa prihlásiť k trvalému pobytu, musí predložiť písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov  a doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy. Pokiaľ sa dostaví osobne vlastník domu a potvrdí súhlas pred zamestnancom ohlasovne, nie je potrebné písomné potvrdenie.

Za členov rodiny môže trvalý pobyt hlásiť jeden z členov tejto rodiny.

Dieťa narodené na území SR ma trvalý pobyt odo dňa narodenia v mieste trvalého pobytu jeho matky.

Odhlásenie trvalého pobytu.

Občan je pri ohlásení skončenia trvalého pobytu povinný vyplniť a podpísať odhlasovací lístok z trvalého pobytu.

Prechodný pobyt.

Prechodný pobyt je pobyt občana mimo miesta trvalého pobytu, kde sa občan dočasne zdržiava a má trvať viac ako 90 dní. Predpokladaná doba prechodného pobytu môže byť najviac 5 rokov.

Občan je povinný predložiť doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti, kde nahlasuje prechodný pobyt a platný občiansky preukaz.

Ak občan nie je vlastníkom domu predkladá písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka.

Zrušenie trvalého pobytu vlastníkom nehnuteľnosti.

Písomný návrh na zrušenie trvalého pobytu v zmysle zákona č. 253/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov sa podáva:

Na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy, alebo jej časti občanovi, ktorý nemá k budove žiadne užívacie práva. Návrh na zrušenie pobytu nemožno podať voči vlastníkovi, spoluvlastníkovi, manželovi alebo nezaopatrenému dieťaťu vlastníka, spoluvlastníka. 

Potrebné doklady občiansky preukaz a list vlastníctva, prípadne právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode manželstva.......

Kde nás nájsť