Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Lehota
obec
Lehota

S čím vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Politika informovanosti dotknutej osoby (GDPR)

Prevádzkovateľ – Obec Lehota zodpovedá za spracúvanie osobných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, (ďalej len GDPR). Naše pravidlá ochrany údajov sú v súlade s platným právom na ochranu osobných údajov. Táto politika informovanosti vysvetľuje transparentným a prehľadným spôsobom informácie podľa článku 13 a 14 GDPR.

 1. Správca osobných údajov - prevádzkovateľ je spoločnosť, ktorá určuje účel a prostriedky spracovávania osobných údajov:

 

Názov spoločnosti: Obec Lehota

Adresa: Lehota 16, 951 36 Lehota

IČO: 00308153

DIČ: 2021102831

 

 1. Dotknuté osoby – fyzické osoby,  zamestnanci a ich rodinní príslušníci, obyvatelia obce, zamestnanci odberateľov a dodávateľov, deti a ich zákonní zástupcovia, poslanci a iné fyzické osoby, ktoré vstúpili s obecným úradom do konania

 

 1. Kategórie osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ spracováva: bežné osobné údaje – (meno, dátum narodenia, adresa bydliska - ulica, číslo domu, PSČ, mesto, telefónne číslo, e-mailová adresa, údaje o  vzdelaní, počte detí, fotografia a iné) a osobitnú kategóriu osobných údajov (údaje, ktoré odhaľujú členstvo v odborových organizáciách, údaje týkajúce sa zdravia a iné)

 

 1. Účely spracúvania osobných údajov (osobné údaje sa nesmú ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi) a právny základ poskytnutia týchto údajov: 

 

Účely spracúvania osobných údajov

Právny základ

Agenda detí – predškolské zariadenie - evidencia osobných údajov o deťoch a zákonných zástupcoch detí navštevujúcich materskú školu.

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Agenda krízovej situácie (civilná obrana)  - evidencia na účely krízového plánovania, vyrozumenia subjektu hospodárskej mobilizácie o vyhlásení núdzového, výnimočného stavu, vojnového stavu a vypovedaní vojny o nariadení vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie, uloženia pracovnej povinnosti, vecného plnenia, výdaja nákupných preukazov alebo prídelových lístkov 

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Agenda sociálnych služieb  - evidencia agendy sociálnych služieb (sociálne posudky, rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu), zmluvy o poskytovaní soc. služieb, poradenstvo, sociálnoprávna ochrana detí, mládeže a rodín

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Agenda súkromne hospodáriacich roľníkov - evidencia a registrácia súkromne hospodáriacich roľníkov 

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Agenda učiteľov - evidencia osobných spisov zamestancov škôl a školských a predškolských zariadení  Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Agenda uchádzačov o zamestnanie  - evidencia pre potreby výberu nových zamestnancov

Súhlas dotknutej osoby (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR)

Agenda zmlúv dodávateľov - evidencia zamestancov dodávateľov v rámci dodávateľských / zmluvných vzťahov  

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Centrálna ohlasovňa - evidencia o hlásení pobytu občanov

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Cintorín - evidencia hrobových miest a poplatkov za hrobové miesta

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Dane a poplatky - evidencia o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Dočasne pridelení zamestnanci - úrady - evidencia dochádzky občanov poberajúcich dávky v hmotnej núdzi, evidencia BOZP a úrazov

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Dohody o zabezpečení povinnej práce (výkon trestu) - evidencia a kontrola dochádzky odsúdených k trestu povinnej práce

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Majitelia psov - vedenie evidencie majiteľov psov 

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Evidencia obyvateľstva - vedenie evidencie obyvateľstva a spracovanie správ o povesti občanov

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Evidencia poslancov - vedenie mzdovej evidencie poslancov

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Evidencia pošty - správa registratúry a evidencia odoslanej a došlej pošty 

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Evidencia stravníkov - vedenie evidencie stravníkov a ich platieb

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Evidencia výrubu stromov - vedenie evidencie žiadateľov výrubu stromov, realizácie výrubu stromov 

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Evidencia žiadosti o byt - vedenie evidencie uchádzačov o byt, evidencia nájomných zmlúv, vybavovanie žiadostí a prideľovanie bytov

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

IS fotografie - oboznamovanie s personálnym obsadením a propagácia organizácie

Súhlas dotknutej osoby (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR)

Kamerový systém – priestor prístupný verejnosti (obce) - ochrana verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovanie kriminality, ochrana majetku spoločnosti alebo zdravia osôb nachádzajúcich sa v monitorovaných priestoroch

Verejný záujem (čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)  

Knižnica - vedenie evidencie o čitateľoch

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Komisie miestneho zastupiteľstva - evidencia osôb (neposlancov) menovaných za členov komisií a výkon funkcie člena komisie (neposlanca)

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Matrika  - zápis občanov do matričných kníh (úmrtia, narodenie, sobáše)

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Nájomné zmluvy - bytové priestory - evidencia nájomných zmlúv bytových priestorov

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Nájomné zmluvy - nebytové priestory - evidencia nájomných zmlúv nebytových priestorov

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Oznamovanie protispoločenskej činnosti  - prešetrovanie podnetov o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení  niektorých zákonov

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Oznamovanie verejno-kultúrnych podujatí - vedenie evidencie zhromažďovania občanov

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Overovanie listín a podpisov - vedenie evidencie overených listín a podpisov

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Personalistika a mzdy - sociálna poisťovňa - odvody do sociálnej poisťovne

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Personalistika a mzdy - zdravotná poisťovňa - odvody do zdravotnej poisťovne

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Personalistika a mzdy - daň - plnenie povinnosti o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Personalistika a mzdy - BOZP - evidencia BOZP a PO zamestnancov, evidencia úrazov zamestnancov

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Personalistika a mzdy - ostatné (obce) - plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom, obdobným vzťahom (napr. na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru) vrátane predzmluvných vzťahov

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Petície a sťažnosti - evidencia a vybavovanie petícií a sťažností 

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Podateľňa - evidencia agendy podateľne, vedenie prehľadu (evidencie) o došlej a odoslanej pošte v rámci úradu (preukázateľným spôsobom), prijímanie a expedovanie pošty

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Pokladňa - evidencia hotovostných príjmov a výdavkov

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Posudky  na  občanov - evidencia správ a posudkov o občanoch mesta pre štátne orgány a ostatné orgány oprávnené zo zákona.

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Prezentácia obce / mesta - propagácia činností a aktivít obce/mesta na web stránkach

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR) 

Súhlas dotknutej osoby (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR)

Stavebné konanie - evidencia o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Účtovníctvo (obce) - evidencia a spracovanie účtovných dokladov

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Verejné obstarávanie - agenda verejného obstarávania – evidencia overovacích listín podpisov, splnomocnení a zamestnancov dodávateľov

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Voľby - evidencia a vyhotovenie voličských zoznamov, organizovanie volieb, volebných komisií 

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Zamestnanci dodávateľov - evidencia o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých v znení neskorších predpisov

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Žiadosti podľa info zákona - evidencia žiadostí o sprístupnenie informácií

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Životné prostredie - evidencia spracovania súhlasov malých zdrojov znečistenia, evidencia množstva odpadov, evidencia povolení na odber podzemných vôd pre domové studne, evidencia rybárskych lístkov  

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Elektronický hlásnik  - zasielanie informačnej komunikácie (newsletter/novinky)

Súhlas dotknutej osoby (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR)

Archívne účely - evidencia archívnych účelov

Nariadenie GDPR čl. 89

Štatistické účely - evidencia štatistických účelov

Nariadenie GDPR čl. 89

Historické účely - evidencia historických účelov

Nariadenie GDPR čl. 89

Publikačná činnosť - vydávanie periodík - publikačná činnosť

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
Súhlas dotknutej osoby (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR

Zverejňovanie osobných údajov - zverejňovanie údajov o narodených, zosobášených a jubilantoch na webstránkych oznamovacích tabuliach a v rozhlase    

Súhlas dotknutej osoby (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR 
Podujatia - organizovanie podujatí (akcií a posedení) organizovaných a vykonávaných v pôsobnosti mesta / obce  

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Správa elektronickej registratúry - evidencia odoslanej a došlej elektronickej pošty  Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
Výberové konanie - evidencia slúžiaca pre potreby výkonu výberového konania na obsadenie pracovnej pozície  Plnenie zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR) 
Agenda žiadateľov - materská škola - evidencia a spracovanie agendy žiadateľov o umiestnenie do materskej škôlky  Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
Agenda verejnej obchodnej súťaže - evidencia a spracovanie agendy verejnej obchodnej súťaže  Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Geografický systém, digitálna mapa - evidencia stavieb, ich priestorové usporiadanie, technické vybavenie a ich geodetická dokumentácia

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR) 

Externá zodpovedná osoba - vybavovanie práv dotknutých osôb - vybavovanie práv/podnetov dotknutých osôb, kontrolné zistenia a ďalšie v zmysle zákona o ochrane osobných údajov 

Nariadenie GDPR čl. 37 až 39 
Vyraďovacie konanie registratúry a likvidácia - vyraďovanie registratúrnych záznamov prevádzkovateľa  Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
Kybernetická bezpečnosť - dodržiavanie zákona o kybernetickej bezpečnosti  Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
Manažér kybernetickej bezpečnosti - kontola nad dodržiavaním ustanovení zákona o kybernetickej bezpečnosti  Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR) 
Agenda odídenca - evidencia osobných údajov odídenca z dôvodu dočasného útočiska 

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR) 

Kybernetická bezpečnosť - kybernetický incident - hlásenie a riešenie kybernetického incidentu  1. Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR) 
Kybernetická bezpečnosť - Audit / samoposúdenie podľa zákona o kybernetickej bezpečnosti  1. Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR) 
E-mailové konto zamestanca - spracovanie e-mailového konta zamestnanca po ukončení pracovného pomeru  Oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR) 
E-mailové konto - agenda kontinuity obchodnej činnosti - kontinuita obchodnej činnosti prostredníctvom presmerovania e-mailovej komunikácie  Oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR) 
Správa e-mailových kont - správa e-mailových kont v rámci súčinnosti s orgánmi činnými v trestnom konaní  Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR) 

 

 1. Doba uchovávania osobných údajov – Vaše osobné údaje sú spracúvané najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Vaše osobné údaje najčastejšie prestávame spracúvať po:                                                            a) uplynutí úložných lehôt stanovených registratúrnym plánom pre registratúrne záznamy obsahujúce Vaše osobné údaje a po schválení vyraďovacieho konania;            b) uplynutí maximálnej doby uchovávania Vašich osobných údajov spracúvaných na konkrétny účel, ktorý sme vymedzili v internej politike, ktorou sa spravuje uchovávanie Vašich osobných údajov spracúvaných na konkrétne účely;                         c) úplnom vysporiadaní našich vzájomných zmluvných záväzkov;                                    d) odvolaní Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov.

Konkrétnejšie doby uchovávania osobných údajov vyplývajú z našej politiky uchovávania osobných údajov (uvedená v záznamoch o spracovateľských činnostiach). Akékoľvek náhodne získané osobné údaje v žiadnom prípade ďalej systematicky nespracúvame na žiadny účel vymedzený Prevádzkovateľom a/alebo ustanovený Prevádzkovateľovi zákonom. Ak je to možné informujeme dotknutú osobu, ktorej náhodne získané osobné údaje patria, o ich náhodnom získaní a podľa povahy prípadu jej poskytneme potrebnú súčinnosť vedúcu k obnoveniu kontroly nad jej osobnými údajmi. Ihneď po týchto nevyhnutných úkonoch smerujúcich k vyriešeniu situácie všetky náhodne získané osobné údaje bezodkladne bezpečným spôsobom zlikvidujeme.

 

 1. Sprostredkovatelia - naši obchodní partneri, ktorí môžu mať prístup k Vašim osobným údajom, rovnako dodržiavajú pravidlá ochrany osobných údajov a uzatvorili sme s nimi zmluvu o spracúvaní osobných údajov.                                                                              Príjemcami osobných údajov dotknutých osôb sú rôzne okruhy subjektov, ktorým poskytujeme Vaše osobné údaje najčastejšie v rámci plnenia našich zákonných povinností a/alebo ide o našich vlastných zamestnancov, s ktorými prichádzate ako dotknuté osoby do styku. Verejným inštitúciám ako sú správne orgány, súdy alebo orgány činné v trestnom konaní sa budú osobné údaje poskytovať len v zákonom povolenom rozsahu. Nižšie nájdete zoznam kategórií príjemcov osobných údajov:
 • Dodávatelia softvérového vybavenia a technickej podpory
 • Konzultačné a poradenské spoločnosti;
 • Advokáti, exekútori, notári;
 • Účtovníci, mzdové spoločnosti a audítori;
 • Poštoví doručovatelia a poštové podniky;
 • Zamestnanci organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Prevádzkovateľa s vlastnou pracovno-právnou subjektivitou;
 • Zvolení členovia odborných komisií;
 • Poskytovanie webhostingových služieb;
 • Externí správcovia registratúry / archivačné spoločnosti;
 • Sťažovateľ a iné osoby, ktorých sa sťažnosť týka;
 • Externá zodpovedná osoba určená na základe povinnosti z Nariadenia o ochrane osobných údajov.
 1. Ochrana údajov u prevádzkovateľa: prijímame technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, aby sme vaše údaje v čo najširšej miere chránili pred neželaným prístupom. K príslušným osobným údajom majú prístup len oprávnené osoby prevádzkovateľa, ktoré sú poučené o spracovávaní a chránení týchto osobných údajov. 
 2. Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva v rámci členských štátov Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru. Spracúvanie osobných údajov na území tretej krajiny sa môže uskutočniť len so súhlasom prevádzkovateľa a za splnenia osobitných podmienok stanovených v nariadení GDPR.
 3. Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.
 4. Riadne spracúvanie vašich osobných údajov je pre Obec Lehota dôležité a ich ochrana je úplnou samozrejmosťou. Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť nasledujúce práva:
 • Odvolať súhlas: v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne v úrade. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.
 • Právo na prístup k údajom: máte právo na potvrdenie toho, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte prístup k informáciám o spracúvaní, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, období uchovávania osobných údajov, ako aj právo na informácie o Vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodnutiu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov, pokiaľ tento akt nemá nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb.
 • Právo na opravu: máte právo, aby boli Vaše nesprávne osobné údaje bez zbytočného odkladu opravené.
 • Právo na vymazanie: ste oprávnení požadovať, aby bez zbytočného odkladu boli vaše osobné údaje vymazané, v prípade splnenia podmienok uvedených v GDPR (právo na vymazanie máte  najmä vtedy, ak vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli spracúvané, alebo ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne. Právo na vymazanie sa neuplatňuje najmä vtedy, ak je spracúvanie osobných údajov potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov prevádzkovateľa alebo tretích osôb).
 • Právo na obmedzenie spracúvania: v prípadoch stanovených v GDPR (napr. ak napadnete správnosť osobných údajov alebo spracúvanie nie je v súlade s právnymi predpismi alebo už nepotrebujeme osobné údaje na stanovené účely, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov) máte právo požadovať, aby sme obmedzili ich spracúvanie.
 • Právo na prenosnosť údajov: za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.
 • Právo namietať: ak je spracúvanie osobných údajov vykonávané na právnom základe, oprávnený záujem podľa GDPR, máte právo namietať voči takému spracúvaniu. Nesmieme tieto údaje ďalej spracúvať, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie našich právnych nárokov alebo tretích osôb.
 1. Máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo na iný príslušný dozorný úrad, a to najmä v prípade, ak predpokladá, že došlo k porušeniu spracúvania osobných údajov.
 2. Kontakt na uplatnenie dotknutých práv: v prípade, že s nami nadviažete kontakt e-mailom na adresu zodpovednaosoba@iqideas.sk alebo poštou na Lehota 16, 951 36 Lehota, uložíme vami oznámené údaje (vašu e-mailovú adresu, resp. vaše meno, priezvisko a vaše telefónne číslo) pre zodpovedanie vašich otázok resp. pre vybavenie vašej žiadosti. Údaje budú vymazané potom, ak pre účel spracovania nebudú viac potrebné, respektíve obmedzíme ich spracovanie v prípade, že existujú zákonné povinnosti ich uchovávať. Vyjadrenia a prípadné informácie o prijatých opatreniach vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca. V prípade potreby a s ohľadom na zložitosť a počet žiadostí môžeme túto lehotu predĺžiť na dva mesiace. O predĺžení, vrátane uvedenia dôvodov, Vás budeme informovať.

 

Politika informovanosti dotknutej osoby (GDPR) - kamerový systém 

Prevádzkovateľ kamerového systému – Obec Lehota zodpovedá za spracúvania osobných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. Naše pravidlá ochrany údajov sú v súlade s platným právom na ochranu osobných údajov. 

 1. Správca osobných údajov - prevádzkovateľ je spoločnosť, ktorá určuje účel a prostriedky spracovávania osobných údajov:

Názov spoločnosti: Obec Lehota

Adresa: Lehota 16, 951 36 Lehota

IČO: 00308153

DIČ: 2021102831

 

2. Dotknutá osoba - fyzické osoby nachádzajúce sa v monitorovaných priestoroch 

3. Zoznam osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ spracováva: bežné osobné údaje - obrazové záznamy fyzických osôb a prejavy osobnej povahy fyzických osôb nachádzajúcich sa v monitorovaných priestoroch 

4. Účely spracúvania osobných údajov (osobné údaje sa nesmú ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi): ochrana majetku obce alebo zdravia osôb nachádzajúcich sa v monitorovaných priestoroch, odhaľovanie kriminality 

5. Právny základ poskytnutia týchto údajov je podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) uvedného Nariadenia GDPR (verejný záujem) a čl. 6 ods. 1 písm. c) uvedeného Nariadenia GDPR (plnenie zákonných povinností)

6. Spoločnosť poverila zodpovednú osobu za dodržiavanie ochrany osobných údajov (v prípade otázok ju môžete kontaktovať na mailovej adrese: zodpovednaosoba@iqideas.sk)

7. Doba uchovávania osobných údajov - spomínané osobné údaje sú uchovávané 15 dní, následne sú automaticky premazávané 

8. Sprostredkovatelia - naši obchodní partneri, ktorí môžu mať prístup k vašim osobným údajom, rovnako dodržiavajú pravidlá ochrany osobných údajov a uzatvorili sme s nimi zmluvu o spracúvaní osobných údajov (zoznam sprostredkovateľov je dostupný na vyžiadanie na mailovej adrese zodpovednaosoba@iqideas.sk):     

a) administrátorské IT služby                                                                                                                                b) správa a údržba kamerového systému 

9. Verejným inštitúciám ako sú správne orgány, súdy alebo orgány činné v trestnom konaní sa budú osobné údaje poskytovať len v zákonom povolenom rozsahu.  

10. Ochrana údajov u prevádzkovateľa: prijímame technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, aby sme Vaše údaje v čo najširšej miere chránili pred neželaným prístupom. K príslušným kamerovým záznamom majú prístup len oprávnené osoby prevádzkovateľa, ktoré sú poučené o spracovávaní a chránení týchto osobných údajov.

11. Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva v rámci členských štátov Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru. Spracúvanie osobných údajov na území tretej krajiny sa môže uskutočniť len so súhlasom prevádzkovateľa a za splnenia osobitných podmienok stanovených v nariadení GDPR. 

12. Riadne spracúvanie vašich osobných údajov je pre obec Lehota dôležité a ich ochrana je úplnou samozrejmosťou. Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť nasledujúce práva:

a) Právo na prístup k údajom: Máte právo na potvrdenie toho, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte prístup k informáciám o spracúvaní, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemnoch alebo kategóriách príjemcov, období uchovávania osobných údajv, ako aj právo na informácie o vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k autorizovanému rozhodnutiu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov, pokiaľ tento akt nemá nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb. 

b) Právo na opravu: máte právo, aby boli vaše nesprávne osobné údaje bez zbytočného odkladu opravené. 

c) Právo na vymazanie: ste oprávnený požadovať, aby bez zbytočného odkladu boli vaše osobné údaje vymazané, v prípade splnenia podmienok uvedených v GDPR (právo na vymazanie máte najmä vtedy, ak vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli spracúvané, alebo ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne. Právo na vymazanie sa neuplatňuje najmä vtedy, ak je spracúvanie osobných údajov potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov prevádzkovateľa alebo tretích osôb), 

d) Právo na obmedzenie spracúvania: v prípadoch stanovených v GDPR (napr. ak napadnete správnosť osobných údajov alebo spracúvanie nie je v súlade s právnymi predpismi alebo už nepotrebujeme osobné údaje na stanovené účely, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov) máte právo požadovať, aby sme obmedzili ich spracúvanie

e) Právo na prenosnosť údajov: toto právo sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov nevyhnutných na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi

f) Právo namietať: ak je spracúvanie osobných údajov vykonávané na právnom základe verejný záujem podľa GDPR, máte právo namietať voči takému spracúvaniu. Nesmieme tieto údaje ďalej spracúvať, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie našich právnych nárokov alebo tretích osôb.

13) Máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo na iný príslušný dozorný úrad, a to najmä v prípade, ak predpokladá, že došlo k porušeniu spracúvania osobných údajov.

Kontakt na uplatnenie dotknutých práv: v prípade, že s nami nadviažete kontakt e-mailom na adresu zodpovednaosoba@iqideas.sk alebo poštou na Lehota 16, 951 36 Lehota, uložíme vami oznámené údaje (vašu e-mailovú adresu, resp. vaše meno, priezvisko a vaše telefónne číslo) pre zodpovedanie vašich otázok resp. pre vybavenie vašej žiadosti. Údaje budú vymazané potom, ak pre účel spracovania nebudú viac potrebné, respektíve obmedzíme ich spracovanie v prípade, že existujú zákonné povinnosti ich uchovávať. Vyjadrenia a prípadné informácie o prijatých opatreniach vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca. V prípade potreby a s ohľadom na zložitosť a počet žiadostí môžeme túto lehotu predĺžiť na dva mesiace. O predĺžení, vrátane uvedenia dôvodov, Vás budeme informovať.

Kde nás nájsť