Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Lehota
obec
Lehota

S čím vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Stavebný úrad

Stavebný úrad - obec Lehota

Obec Lehota spolu s inými obcami zriadil spoločný obecný úrad (ďalej len „spoločný úrad“) podľa § 20a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku územného plánovania, stavebného poriadku a bývania podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon“) a § 1 ods. 1 zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, a na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon).

Upozorňujeme stavebníkov, že všetky podania a stavebnú agendu je NUTNÉ podávať LEN DO PODATEĽNE Obecného úradu v LEHOTE v čase úradných hodín OcÚ Lehota!

Spoločný obecný úrad Nitrianske Hrnčiarovce

Dlhá 6

949 01 Nitra - Chrenová

Tel: +421 37 653 41 16 (Ing. A. Žitňanská, M. Piršelová) 

Mobil: 0904 654 455 (Ing. M. Rafaj)  

Zamestnanci spol. obecného úradu:  Ing. Alžbeta Žitňanská, Martina Piršelová, Ing. Michal Rafaj, Eva Porubská 

Pracovná doba Spoločného obecného úradu:

Pondelok     7:00 - 15:30
Utorok         konania mimo admin. kancelárie
Streda         7:00 - 15:30
Štvrtok         konania mimo admin. kancelárie
Piatok          7:00 - 15:00

Ako zariadiť stavebné povolenie - postup

K žiadosti o vydanie stavebného povolenia na RD stavebník pripojí:

 • žiadosť o vydanie stavebného povolenia 
 • doklady, ktorými stavebník preukáže, že je vlastníkom pozemku, stavby alebo, že má k pozemku či stavbe iné právo, ktoré ho oprávňuje zriadiť požadovanú stavby, vykonať zmenu stavby 
 • iné právo - nájomná zmluva, dohoda o zriadení vecného bremena, zmluva o budúcej kúpnej zmluve 
 • správny poplatok
 • projektovú dokumentáciu stavby, vypracovanú oprávnenou osobou s príslušným odborným vzdelaním v dvoch vyhotoveniach
 • v projektovej dokumentácii musí byť súlad so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou obce (zakreslenie dvoch parkovacích miest)
 • splnomocnenie na zastupovanie (v prípade, ak stavebník poverí inú osobu zastupovaním)
 • vyjadrenie vlastníkov susedných nehnuteľností
 • súhlas obce k malému zdroju znečisťovania ovzdušia (kotol, krb)
 • vyjadrenie Krajského pamiatkového úradu, Námestie Jána Pavla II. 8, Nitra
 • Okresný úrad Nitra, Štefánikova 69, Nitra: - odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP
 • Okresný úrad Nitra, Štefánikova 69, Nitra: - pozemkový a lesný odbor (pokiaľ je na LV parcela vedená ako poľnohospodárska pôda)
 • súhlas s napojením od správcov inžinierskych vedení: Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nitra, Západoslovenská distribučná a.s., Bratislava (vyjadrenie k elektrickej prípojke), Slovenský plynárenský priemysel - distribúcia a.s., Bratislava (vyjadrenie k plynofikácii)
 • potvrdenie k existencii podzemných vedení od ich správcov: ZSE, Ekostaving Nitra, SPP a.s., Slovak Telekom, ZSVS a.s., 
 • spôsob realizácie stavby - dodávateľsky alebo svojpomocne (vyhlásenie odborného dozoru stavby pri svojpomocnej výstavbe). 

 

K žiadosti o vydanie kolaudačného rozhodnutia stavebník predloží: 

 • žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia 
 • kópiu stavebného povolenia (s vyznačenou právoplatnosťou)
 • geometrický plán (zameranie novostavby)
 • poplatok 
 • stavebník si pripraví ku kolaudácii (stavebné povolenie a projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom, správu o odbornej prehliadke a skúškach elektrického zariadenia, správu o odbornej prehliadke a skúške bleskozvodu, zápis o tlakovej skúške a revízii plynového zariadenia, potvrdenie o vykonaní preskúšania komínov, zápis o tlakovej skúške ÚK, vodovodného a kanalizačného potrubia, stavebný denník, prehlásenie stavebného dozoru, energetický certifikát stavby. 

Ako zariadiť ohlásenie drobnej stavby - postup

Drobné stavby sú stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (napr. pre stavbu na bývanie, pre stavbu občianskeho vybavenia, pre stavbu na výrobu a skladovanie, pre stavbu na individuálnu rekreáciu) a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie, a to: 

 1. prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m2, napríklad kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, stavby na chov drobného zvieratstva, sauny, úschovne bicyklov a detských kočíkov, čakárne a stavby športových zariadení,
 2. podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3 m, napríklad pivnice, žumpy,
 3. oplotenie,
 4. prípojky stavieb. 

Ohlásenie drobnej stavby:

 • žiadosť / ohlásenie drobnej stavby 
 • pasport stavby - jednoduchú projektovú dokumentáciu drobnej stavby (situáciu s umiestnením stavby a uvedenými rozostupmi od okolitých nehnuteľností, pôdorys a rez stavby s uvedením parametrov /pôdorysný rozmer, výška/)
 • jednoduchý technický opis stavby
 • vyjadrenie vlastníkov susedných nehnuteľností 
 • spôsob realizácie stavby - dodávateľsky alebo svojpomocne (vyhlásenie odborného dozoru stavby pri svojpomocnej výstavbe) 
 • poplatok  

Ako zariadiť vodovodnú prípojku - postup

pri príprave a realizácii vodovodnej prípojky

 1. Investor (žiadateľ) si podá písomnú žiadosť k realizácii vodovodnej prípojky na obec Lehota, ktorá vydá investorovi súhlas na prípravu vodovodnej prípojky s prípadnými pripomienkami (tlačivo Ohlásenie drobnej stavby – vodovodná prípojka + orientačný nákres miesta pre realizáciu vodovodnej prípojky s označením parc. č. a LV).
 2. Po vydaní súhlasného stanoviska z obce si investor zabezpečí projektovú dokumentáciu u odborne spôsobilej osoby vo vodnom hospodárstve.
 3. Vypracovanú projektovú dokumentáciu dá na vyjadrenie správcom inžinierskych sietí – SPP, Telekom, a.s., Západosl. distribučná, a.s., Obecné siete a Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING Nitra.
 4. Žiadateľ si podá ohlásenie drobnej stavby na vodovodnú prípojku spolu s PD a vyjadrením k PD.
 5. Obec na základe žiadosti investora následne posúdi projektovú dokumentáciu a vydá oznámenie k ohláseniu drobnej stavby (stav. povolenie) podľa § 117 v zmysle § 57 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
 6. Pred realizáciou vodovodnej prípojky si žiadateľ podá Žiadosť na zvláštne užívanie MK – rozkopávkové povolenie.
 7. Samotnú realizáciu vodovodnej prípojky si následne po vydaní povolenia na drobnú stavbu dohodne investor so správcom verejného vodovodu v obci Lehota s firmou Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING Nitra (j.vyskoc@tartuf.sk).

Ohlásenie - vodovodná prípojka (360.25 kB)

 

Kde nás nájsť