Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Lehota
obec
Lehota

S čím vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Úmrtie - pohreb

Ako postupovať pri úmrtí a zariaďovaní pohrebu

Ako postupovať pri úmrtí

Ak nastalo úmrtie (doma) v mieste trvalého pobytu

Pri úmrtí doma je v prvom rade potrebné danú skutočnosť ohlásiť na tiesňovom čísle 112. Dispečing následne vyšle na uvedenú adresu službukonajúceho lekára, ktorý vykoná prehliadku mŕtveho tela a stanoví čas a príčinu smrti. Prehliadajúci lekár vystaví List o prehliadke mŕtveho a štatistickom hlásení o úmrtí, ktorý je oficiálnym záznamom príčin úmrtia. Súčasťou listu je aj informácia o ďalšom navrhovanom postupe, ako naložiť o zosnulým. Do úvahy prichádza pochovanie v zákonnej lehote alebo nariadenie pitvy.

Pokiaľ prehliadajúci lekár nenariadi vykonanie pitvy, príbuzní môžu na prevoz zosnulého privolať pohrebnú službu. Ľudské pozostatky musia byť pochované na pohrebisku alebo spopolnené. Ak sa vykonala pitva, možno mŕtveho pochovať ihneď.

  1. Prevádzkovateľ pohrebnej služby prevezme ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky, ak je úmrtie doložené: listom o prehliadke mŕtveho a štatistickým hlásením o úmrtí vystaveným lekárom, ktorý vykonal prehliadku mŕtveho,
  2. Obec Lehota (matričný úrad) vystaví na základe Listu o prehliadke mŕtveho (ktorý prinesú pozostalí na obecný úrad) úmrtný list, v prípade potreby vystaví aj potvrdenie pre pozostalých o vybavovaní pohrebu a o účasti na pohrebe.
  3. Správca cintorína                                                                                                                              Po ohlásení úmrtia na matričnom úrade pozostalí oznámia správcovi cintorína termín pohrebu, ktorý si dohodli s pohrebnou službou a farnosťou.
  4. Pohrebná služba kontaktuje správcu cintorína pri vykonávaní úkonov s prípravou hrobu, pri kremácii sa dohodne termín obradu. Prítomnosť správcu je potrebná pri začatí všetkých úkonov spojených s pohrebom.  

 

Ak nastalo úmrtie mimo miesta trvalého pobytu

Danú skutočnosť ohlásiť na tiesňovom čísle 112. Oznámiť bezodkladné úmrtie osoby blízkej osobe mŕtveho, ak takých osôb niet, úmrtie sa oznamuje obci príslušnej podľa miesta trvalého pobytu; ak nemožno zistiť miesto trvalého pobytu mŕtveho, úmrtie sa oznamuje obci, v ktorej došlo k úmrtiu.

 

Ak nastalo úmrtie v nemocnici

Pri prijatí pacienta do zdravotníckeho zariadenia sa nahlasujú a zapisujú do zdravotnej dokumentácie kontaktné údaje osoby, ktorej sa v prípade úmrtia poskytujú bližšie informácie. Pri úmrtí pacienta v nemocnici je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti podľa zákona o pohrebníctve povinný najmä:

  • oznámiť bezodkladne úmrtie osoby blízkej osobe mŕtveho; ak takých osôb niet, úmrtie sa oznamuje obci príslušnej podľa miesta trvalého pobytu; ak nemožno zistiť miesto trvalého pobytu mŕtveho, úmrtie sa oznamuje obci, v ktorej došlo k úmrtiu,
  • vydať bezodkladne ľudské pozostatky obstarávateľovi pohrebu alebo ním poverenej pohrebnej službe.

Úmrtný list vybavujú pozostalí alebo pohrebná služba na matrike, v pôsobnosti ktorej sa nachádza nemocnica, kde prišlo k úmrtiu.

 

Žiadosť o príspevok na pohreb

Oprávnená osoba uplatňuje nárok na príspevok na pohreb podaním písomnej žiadosti na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa miesta posledného trvalého pobytu alebo prechodného pobytu zomretého. Nárok na príspevok si oprávnená osoba môže uplatniť aj žiadosťou podanou elektronickými prostriedkami a podpísanou zaručeným elektronickým podpisom oprávnenej osoby.

Žiadosť potvrdzuje pohrebná služba, ktorá poskytla služby spojené so zabezpečovaním pohrebu a Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta úmrtia.

Výška príspevku na pohreb je 79,67 €.

 

Podmienky vyplácania príspevku:

  • príspevok vypláca úrad práce, sociálnych vecí a rodiny,
  • vypláca sa najneskôr do konca mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola žiadosť podaná,
  • nárok na príspevok na pohreb zaniká uplynutím jedného roka odo dňa uplatnenia nároku na príspevok.

 

Čo treba vybaviť priamo v obci?

Termín pohrebu si treba dohodnúť so správcom farnosti, Mgr. Martinom Országhom, tel. č. 037/ 655 30 33, na adrese Lehota 538, 951 36 Lehota a oznámiť správcovi cintorína.

Kľúče od domu smútku má pán Pavel Mesároš, tel. č. 0911 953 859.

Poplatok za dom smútku 25,- Eur sa platí v pokladni obecného úradu.

Počas obradu obec na požiadanie zabezpečí ozvučenie.

 

Pohrebné služby:

Obec Lehota má uzatvorené zmluvy s nasledovnými pohrebnými službami:

Pohrebná služba Dolorem, pohrebná služba REQUIEM, pohrebná služba Amethyste spol. s.r.o., pohrebná služba Astra. 

Pri vybavovaní pohrebu si občania môžu vybrať ktorúkoľvek pohrebnú službu, aj inú pohrebnú službu, ktorá nie je uvedená na stránke obce. 

Ako_postupovat_pri_umrti.pdf

Ohlásenie drobnej stavby- vodovodná prípojka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 360,25 kB
Vložené: 1. 9. 2023

Kde nás nájsť