Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Lehota
obec
Lehota

S čím vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Voda, kanalizácia, žumpa

Ako zriadiť prípojku vody:

Info nájdete v sekcii STAVEBNÝ ÚRAD

Úhrada poplatku za vodu:

Info nájdete v sekcii SADZOBNÍK POPLATKOV, DANE

Prečo tečie špinavá voda?

Ako napustiť bazén?

Pred napúšťaním majte na pamäti, že:

Verejný vodovod nie je  primárne  určený pre dodávku vody do bazénov. Napúšťanie bazénu je z pohľadu prevádzkovania verejného vodovodu mimoriadnym odberom. Nejedná sa o nelegálny odber, keďže voda je meraná vodomerom a fakturovaná. Avšak podľa zmluvy o dodávke vody z verejného vodovodu zákazník je oprávnený odoberať vodu v prvom rade pre potreby domácnosti.

Pri rýchlom a prudkom napúšťaní dochádza k nárazovým zmenám vo vodovodnej sieti, ktoré spôsobujú uvoľňovanie inkrustov a usadenín z vnútorných stien potrubia. Dochádzka k zakaleniu vody a v niektorých prípadoch aj k poklesu tlaku vo vodovodnej sieti, čo sa negatívne prejaví nielen u vás, ale i u viacerých odberateľov.

Ako postupovať a nepôsobiť problémy:

Zvoľte si ten správny čas pre napúšťanie. V prípade odberu z vodovodnej prípojky napúšťajte mimo odberovú špičku! Najvhodnejšia denná doba na napúšťanie je medzi 21:00 – 05:00 a medzi 10:00 – 15:00. Pokiaľ je to možné, rozdeľte napúšťanie do viac dní a počas noci. Týmto opatrením eliminujete pravdepodobnosť, že rovnako budú napúšťať aj iní majitelia bazénov. Nedôjde tak k zmene hydraulických pomerov v sieti, ktoré ma za následok zhoršenie senzorických vlastností vody vám i vášmu okoliu.

Zvoľte vhodný postup. Napúšťajte pomaly! Pri plnom otvorení napúšťacieho ventilu a v prípade, že napúšťajú viacerí majitelia bazénov dôjde z zvýšeniu rýchlosti prúdenia v celej rozvodnej sieti a uvoľnia sa prirodzene sa vyskytujúce usadeniny z vodovodného potrubia, ktoré spôsobia zakalenie vody.

Bazén je možné naplniť nielen vodou z vašej vodovodnej prípojky. Nechajte si priviezť cisternu. Túto službu si môžete objednať na Vašom územne prislúchajúcom výrobno-prevádzkovom stredisku ZsVS. Upozorňujeme, že autocisterny slúžia prioritne na náhradné zásobovanie pitnou vodou obyvateľstva a tak ich použitie na napúšťanie bazénov je limitované možnosťami prevádzkového strediska.  

Ďalej vás upozorňujeme, že je prísne zakázané prepojiť rozvody vodovodu z verejného vodovodu s rozvodmi z iného zdroja napr. zo studne, z jazierka, z nádrže na zavlažovanie a pod.. V prípade, že čerpadlo na tomto zdroji pracuje s vyšším tlakom, ako je tlak vody vo verejnom vodovode môže nastať kontaminácia vody vo verejnom vodovode. Upozorňujeme, že zistenie takéhoto konania je hlásené orgánom činným v trestnom konaní.

Zdroj: https://www.zsvs.sk/informacie/aktuality/ako-napustit-bazen/

PREČÍTAJTE SI LETÁK - NIŽŠIE na stiahnutie v pdf! 

Kam nahlásiť poruchu:

Obecný úrad Lehota
(250.1 kB)Postup - ako napustiť bazén! (250.1 kB)
(2 MB)Rozbor vody z vodovodu 11.2021 (1.98 MB)

 

Žumpy, septik

Ako zriadiť žumpu a čističku:

Info nájdete v sekcii STAVEBNÝ ÚRAD: https://www.lehota.sk/stavebny-urad.html

Čo je žumpa?

Žumpa je zariadenie, ktorým sa zachytávajú odpadové vody a osobitné vody bez toho, aby sa ďalej vypúšťali do povrchových či podzemných vôd. Žumpa je vlastne bezodtoková nádrž, ktorej obsah je nutné vyvážať v pravidelných intervaloch špeciálnym (fekálnym) vozidlom na likvidáciu do zariadení na to určených (čističky odpadových vôd). Na žumpu sa vydáva stavebné povolenie podľa stavebného zákona, ktorým sa staviteľa prevádzkovateľ žumpy musí riadiť.

Umiestnenie žumpy na pozemku je potrebné voliť tak, aby k nej bol umožnený prístup pre fekálny automobil a aby boli dodržané minimálne - normou stanovené vzdialenosti žumpy od budov a vodných zdrojov.. Žumpa má spravidla obdĺžnikový, v niektorých prípadoch kruhový pôdorys. Musí byť nepriepustná, teda vodotesná. Okrem to ho nesmie zachytávať dažďové vody, takže jej strop musí byť nepriedušný a umiestnený vo výške minimálne 0,3m nad maximálnou hladinou. Priestor žumpy musí byť odvetrávaný tak, ako priestor septiku, teda pripojenou vnútornou kanalizáciou, alebo samostatným vetracím potrubím. Vzhľadom k užívateľskému komfortu a ekonomickosti prevádzky je efektívnosť žumpy diskutabilná. V prípade žumpy si treba uvedomiť aj to, že žumpy sa budujú hlavne pri objektoch a budovách s menším počtom obyvateľov, nakoľko sa to odrazí v jej objeme a potrebe častého vyvážania.

Čo je septik?

Septik je zariadenie, slúžiace k čisteniu odpadových vôd, z ktorého sú tieto následne vypúšťané do povrchových či podzemných vôd. Z hľadiska funkcie je septik prietoková zakrytá nádrž, umiestnená v zemi, ktorá slúži k odsedimentovaniu splaškov. Jej priestor je predelený prepážkami na dve, až tri postupne pretekané komory, kde sa zhromažďuje kal.

Ten sa v nich postupne usádza a dochádza k jeho vyhnívaniu. Strop septiku musí byť vždy prikrytý pevným vekom (monolitným, alebo prefabrikovaným). Vnútorný priestor musí byť odvetrávaný pripojenou vnútornou kanalizáciou, alebo samostatným vetracím potrubím. Do každej komory musí byť umožnený prístup pre vyberanie usadeného a vyhnívajúceho kalu.

Prevádzka septiku vyžaduje oveľa menej úsilia, ako žumpa. Septik je stavebne aj prevádzkovo nenáročný čistiaci objekt. Účinnosť čistenia môžeme podstatne zvýšiť zaradením pieskového, alebo iného filtra na dočistenie za septik. Výhodou tohto systému je, že nepotrebuje pripojenie elektrickej energie. No v realite je možné využiť takýto filter len u malých rekreačných objektov s nízkym látkovým zaťažením . U trvale obývaných objektov dochádza často k úniku hrubých nečistôt do zemného filtra, ktorý potom rýchlo stráca prietokovosť, tým i účinnosť a keďže čistenie filtra nie je obvykle reálne, je potrebné ho často kompletne vymieňať. Pokiaľ zrátame náklady na septik a zemný filter, dostaneme sa na blízku lacnejšej domovej čističky odpadových vôd.

Musíme však brať do úvahy, že v dnešnej dobe už žiadny orgán štátnej vodnej správy v súčinnosti s orgánmi štátnej správy ako aj správcu toku do ktorého sa bude vypúšťať, stavbu septiku až na niektoré výnimky nepovolí, pretože nespĺňa požiadavky kladené na vyčistenú vodu. Ak sa septiky inštalujú, tak iba pri rekonštrukciách domov, kedy boli predpísané (povolené) v minulosti.

 

ZDROJ: https://www.stavebnik.sk/clanky/septik-a-zumpa-porovnanie-a-rozdiely-.html

Kanalizácia

text v príprave

Kde nás nájsť