Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Lehota
obec
Lehota

S čím vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Rok 2019 z pohľadu starostu

V roku 2019 som splnil alebo čiastočne splnil 21 bodov z volebného programu prezentovaného pred voľbami v roku 2018:

 1. Kanalizácia - jedno s prvých stretnutí bolo s riaditeľom ZVAK Nitra ohľadne možnosti odkanalizovania obce. Základný predpoklad je mať projekt a vydané právoplatné stavebné povolenie. Začiatkom roku 2019 prebehla súťaž na dodávateľa projektovej dokumentácie. Boli vypracované polohopisy a výškopisy, v dnešnej dobe oslovujeme majiteľov pozemkov po ktorých bude viesť trasa výtlaku. Predbežne ich je 282 a je nutné s nimi dohodnúť  budúci zmluvný vzťah. Následne budú jednania a s našimi obyvateľmi (viac ako 580). Pokiaľ by sa podarilo urobiť právoplatné stavebné povolenie do konca roku 2020, budem to považovať za úspech. Bez SP nie je ani možné uvažovať o financovaní a stavbe.
 2. Telocvičňa - aby bolo možné využívať telocvičňu pre potreby ZŠ, musí spĺňať rôzne predpisy a normy. Obec dala vypracovať štúdiu telocvične, ktorá ukázala, že s určitými obmedzeniami ju budeme naozaj môcť realizovať za budovou základnej školy. Prináša to však následné problémy – zapracovanie kotolne do projektu, hygienické priestory, zázemie pre náradie, prezliekarne, prepojenie nadchodom pre vstup suchou nohou a pod. Zároveň podľa Štátneho vzdelávacieho programu (záväzný dokument) každá dnešná škola musí mať aj špecializované učebne (počítačová, jazyková, dielne - pracovná výchova, učebňa chémie, fyziky a pod.). Uvedenými priestormi však naša škola nedisponuje. Tie učebne ktoré sú nevyhnutné, budeme chcieť umiestniť v hornej časti zázemia telocvične. Hľadáme spolu s riaditeľkou ZŠ najlepšiu alternatívu. Aj vďaka zložitejšej polohe budúcej telocvične je predbežný rozpočet na úrovni 800.000€.
 3. Na cintorín sme osadili tabuľu so základnými informáciami a orientačnou tabuľou hrobových miest. Bolo realizované nové ozvučenie. V rozpočte na rok 2020 je vyčlenených 20.000€ na prestrešenie časti pred márnicou pre kultúrnejšie vykonávanie pietnych aktov. Postupne však bude musieť prísť k rekonštrukcii celej márnice. Bohužiaľ, všetci tam raz skončíme a posledná rozlúčka by mala byť čo najdôstojnejšia.
 4. Zelená centrálna zóna obce – navozili sme hlinu  a celý priestor centra bol vyrovnaný, nasadila sa nová tráva, upravili sme spevnenú plochu pre parkovanie cca 18 áut (pre školu, kostol, akcie v KD). Osadil sa dekoračný prvok – adventný veniec (veľkonočný, dožinkový)
 5. Osadili sme nové detské atrakcie a kolotoče na detskom ihrisku (koniec roku 2018 aj koniec roku 2019). Opravili sme pokazené časti a zverejnili sme prevádzkový poriadok ihriska.
 6. OŠK – v tomto roku sme v spolupráci so stolnotenisovým oddielom a ochotnými dobrovoľníkmi opravili a zrekonštruovali veľkú sálu tak, aby bola vhodná na ligové zápasy. Po tejto rekonštrukcii bude slúžiť len na športové vyžitie. V areáli OŠK kynologický klub presunul svoje pôsobenie do zadnej časti. Svojpomocne si kynológovia upravili časť areálu tak, aby čo najviac vyhovoval nielen im, ale aj ostatným športom združeným v OŠK.
 7. Posilňovňa sa presunula na iné – lepšie miesto, pribudlo náčinie a skultúrnil sa jej priestor.
 8. Rezervačný systém pre MI bol zavedený a je v štádiu testovania
 9. Intenzívnejšia oprava ciest - prebehli dve etapy opráv ciest v obci – opravili sme viac ako 400m2 najakútnejších dier a výtlkov. Na budúci rok chceme pokračovať s opravami  a s úpravami rigolov popri cestách.
 10. Čistá obec – v spolupráci so SZZ sme zakúpili nový traktor na kosenie, intenzívnejšie a častejšie kosíme celú obec, čistíme chodníky a verejné priestranstvá. Smetné nádoby sa čistia cca 3x za týždeň. Konáre a trávu je možné odovzdať každú sobotu na zbernom dvore, nevzniká skládka pri zastávke (presunuté na žiadosť občanov). Bol vyčistený a zrovnaný priestor pod diaľničným mostom.
 11. Zakúpenie nového stroja na čistenie chodníkov a odpratávanie snehu. Zefektívnila a zrýchlila sa práca a prvýkrát boli obecné chodníky vyčistené v celej obci.
 12. Vybudovanie parkoviska pre OcÚ a cintorín – spevnenú plochu pre OcÚ sme zrealizovali a uvoľnili tak priestranstvo v jeho okolí. Pripravili sme projektovú dokumentáciu na cca 18 parkovacích miest pri cintoríne. Doteraz však ani jeden variant nebol odsúhlasený nadradenými úradmi. Na parkovisku stále pracujeme – podali sme novú žiadosť na stavebné povolenie. Verím, že tentokrát to už bude odsúhlasené kompetentnými.
 13. Zaviedli sme zverejňovanie informácií na www priamo zamestnancom OcÚ, aby boli info  aktuálne. Zároveň zverejňujem dôležité info na sociálnych sieťach, ktoré sú už dnes dôležitou súčasťou informovanosti (Facebook, Instagram).
 14. Pomenovanie názvov ulíc – poslanci už túto zmenu odsúhlasili, nakoľko však do volieb dňa 29.2.2020 je zákaz vykonávania premenovania a pomenovania ulíc, budeme ich realizovať v druhej polovici roku 2020
 15. Väčšia angažovanosť v ZŠ – všetky podnety od rodičov som riešil priamo s riaditeľkou ZŠ, pred ZŠ sme vybudovali parkovisko pre bicykle, riešim otázku učební a telocvične, spolupracujem s učiteľmi (telocvik, kultúrne akcie, podpora a propagácia obce),  je nová odstavná plocha pre autá pre učiteľský zbor tak, aby autami nebránili prechodu po ulici.
 16. Materská škola – bola vybudovaná nová 24 m3 žumpa pre MŠ a tým sa MŠ oddelila od bytovky. Vo vnútri MŠ boli upravené a doriešené stavebné prvky, ktoré nevyhovovali štandardom a hrozilo preto zavretie MŠ. Boli opravené a vymenené nevyhovujúce elektrické rozvody. Bolo vyčistené bezprostredné okolie budovy. V spolupráci s riaditeľkou sa dokúpili nutné didaktické pomôcky, chýbajúce vybavenie v MŠ, nakoľko MŠ je zameraná na enviromentalistiku. Bola vybudovaná nová kuchyňa (cca 60.000€), stará už nevyhovovala novým prísnejším normám a tým sa vyriešilo aj nevyhovujúce pracovné prostredie zamestnankýň kuchyne. Likvidácia bioodpadu bola daná do súladu zo zákonom. Bolo zakúpené vyhovujúce auto na prevoz stravy do výdajne pre ZŠ. V roku 2020 by sme chceli urobiť fasádu škôlky alebo aspoň jej novej časti a ďalej upravovať okolie. V októbri do MŠ zavítala Štátna školská inšpekcia. Výsledky inšpekcie dopadli veľmi dobre.
 17. Bezbarierový prístup do KD – vôbec prvý splnený bod ešte v roku 2018.
 18. Farský úrad – komunikácia s p. farárom Horkom sa dostala na štandardnú úroveň (predtým bohužiaľ nebola dobrá). Po rokoch sme opäť rozsvietili svetlá pri kostole, ktorý je jednou z dominánt obce. Osadili sa vysoko úsporné LED svetlá v spolupráci s farským úradom.
 19. Pôvodná stará knižnica – zo statického hľadiska je bohužiaľ na zbúranie. Bolo vyčistené vnútro a odvezený nepotrebný neporiadok vo vnútri.
 20. Odvodnenie kaplnskej ulice – bola ukončená prvá etapa žľabu pri Studenom. V roku 2020 by malo prísť k prehĺbeniu rigolov pozdĺž cesty, zaústenie do žľabu a následne k 2. etape žľabu – napojenie do potoka.
 21. Vymoženie všetkých dlžôb obyvateľov 15 BJ – dlžné nájomné bolo spolu viac ako 8000€.
 22. Výmena kľúčov a celého kľúčového systému na obecnom majetku - bola to ako jedna zo závad, ktoré nám vyčítali aj v rámci GDPR (kľúče od KD malo už „pol Lehoty“).
 23. Právny audit zmlúv, zavedenie registratúrneho a archívneho poriadku a archívu (súlad zo zákonom), zlikvidovanie skladu CO (veci v sklade z roku 1957-1989).
 24. Identifikáciou domových uzáverov vody, hydrantov a „šupákov“. Za roky používania sa tieto zaniesli hlinou, trávou a pod. Obec začala s ich vyhľadávaním, očisťovaním a označovaním. Treba povedať, že je to prospešné hlavne pre ľudí, aby sme v prípade poruchy vedeli okamžite reagovať. Prosím každého o pomoc pri ich vyhľadávaní.
 25. Opravili sme kanál pri budove pošty pri zastávke.
 26. Vymenili,  sfunkčnili a prispôsobili sme kuchynku v KD pre lepšie využitie počas akcií.
 27. Osadili sme stojany na bicykle pri zdravotnom stredisku, obecnom úrade a kultúrnom dome.
 28. Zariadili sme (na žiadosť občana) meranie intenzity elektrického poľa z vysielača umiestneného na budove školy. Podľa protokolu sú všetky výsledky hlboko pod povolenou normou a najmenšia intenzita je práve v budove školy. Zároveň sa upravovala zmluva o nájme pre tento vysielač a cenu za prenájom sa nám podarilo navýšiť v náš prospech. 
 29. V marci sme prebrali zrekonštruovanú plochu multifunkčného ihriska. V tejto prvej fáze ho je potrebné čo najviac využívať a zaťažovať, aby sa dosiahli čo najrýchlejšie optimálne prevádzkové vlastnosti. Ešte by sme chceli opraviť a vymeniť poškodené časti, ktoré neboli súčasťou projektu  a prispôsobiť a sfunkčniť najbližšie okolie.  Zároveň MI prejde pod správu OŠK Lehota. Ako sponzorský dar sme dostali dve unimobunky v hodnote 1800 €, ktoré budú slúžiť ako šatne. Sponzorsky bol tiež zakúpený plechový sklad na odkladanie náradia a náčinia
 30. Podarila vyčistiť časť potoka od fary v dĺžke cca 120 m. 
 31. Do funkcie prednostu bol menovaný Mgr. Vojtech Fray.  Jeho úlohou je zefektívniť dovolím si napísať byrokratické procesy, ktoré nám ukladá štát. Zároveň je nutné, aby boli zamestnanci vzájomne zastupiteľní,  aby sa naozaj všetko dalo riešiť bez zbytočných prieťahov.
 32. Rekonštrukcia jedálne pre ZŠ v priestoroch kultúrneho domu bola spolu s rekonštrukciou kuchyne v MŠ najväčšou investíciou v tomto roku. Vyžiadala si to zmena zákona a „obedy zadarmo“ pre MŠ a ZŠ, ale aj nevyhovujúci stav z hľadiska hygieny v hodnote (cca 40.000€)
 33. Ako delegát som sa zúčastnil na tridsiatom jubilejnom sneme ZMOS v Bratislave. Okrem voľby nového predsedu som ako jeden z dvanástich diskutujúcich (z cca 1300 starostov a prednostov)  predniesol diskusný príspevok na tému kanalizácia a jej financovania. Budem sledovať, akým spôsobom bude ZMOS v tejto otázke ďalej konať.
 34. Povolenie na navýšenie o plus sedem detí v MŠ na 71.
 35. Oprava el. rozvodov pre akcie pred KD.
 36. Vymenili sa dvere vzadu v KD, vybúrala sa priečka a urobilo sa nové schodisko
 37. Protipožiarna hliadka obce (zo zákona) kontrolovala komíny v obci.
 38. Osadenie značiek pri moste na Kaplnskú a osadenie zrkadla pri COOP Jednota.
 39. Bol vykonaný záchranný rez pagaštanov pri kríži na ich záchranu.
 40. Spolupracovali sme s vinohradníckym spolkom na dotácii z VITIS a NSK na kúpu chladiacej vitríny na fľaše vína.
 41. Bol zakúpený nový 30t kontajner na veľkoobjemový odpad. Cena dopravy vývozu vzrástla tak, že už cca za rok sa nám kontajner zaplatí.
 42. Oživotvorená činnosť Dobrovoľného hasičského zboru Lehota (DHZ Lehota). DHZ bolo zaradené do systému dobrovoľných hasičských zborov kat. C. Má za sebou 5 pomocných zásahov – 2x požiar v extraviláne obce a 1x odstraňovanie odlomeného stromu v areály kostola a 2x pomáhala pri odstraňovaní následkov lokálnych povodní v obci.

 

Radoslav Kriváček

starosta obce

Kde nás nájsť