Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Lehota
obec
Lehota

S čím vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Rok 2020 z pohľadu starostu

Rok 2020 bol v znamení celosvetovej pandémie a bohužiaľ, dotkol sa aj našich životov a obecného života. Problém obci robilo nielen znižovanie financií na pripravované a potrebné projekty, opravy a aktivity, ale aj personálne a ľudské výpadky zamestnancov, inštitúcií, úradov, škôl a celého systému tak, ako bol doteraz nastavený a ako fungoval. Napriek tomu sa nám v Lehote podarilo pripraviť a urobiť veľké množstvo vecí prospešných pre všetkých obyvateľov:

 1. Nový rozhlas „Florian“ - vyhlasovanie oznamov aj pomocou SMS priamo do mobilného telefónu (dovtedy len obecný rozhlas a webová stránka, časopis), upravenie časov vyhlasovania na 4x denne,
 2. založenie občianskeho združenia Pre Lehotu o.z.,
 3. zrekonštruovanie hasičskej zbrojnice svojpomocne (vnútorné priestory, voda, elektrika, sociálne zázemie, zateplenie), nové hasičské auto a protipovodňový vozík,
 4. odstránenie neporiadku na Krvavých Šenkoch - viac ako 100m3, osadenie pletiva a fotopasce,
 5. počas pandémie šéfredaktorka časopisu Lehota v spolupráci s kronikárkou obce pripravovali kroniky obce na zverejnenie na www.lehota.sk  tak, aby boli dostupné širokej verejnosti,
 6. šéfredaktorka časopisu Lehota v spolupráci s kronikárkou pripravili kroniku roku 2018 tak, že v závere roka vyhrala cenu „Cenu kronika roka“ a „Absolútny víťaz“. Prvú cenu vyhrala aj Monografia obce Lehota,
 7. v súvislosti s nástupom pandémie v marci - výroba rúšok, zabezpečenie dostatočného množstva dezinfekčných prostriedkov, dezinfekcia verejných priestranstiev a neskôr pri uvoľňovaní opatrení dezinfekcia detského ihriska (ako aj postrek proti premnoženým kliešťom), ZŠ, multifunkčného ihriska, OŠK, kultúrneho domu a pod.,  
 8. v marci sme vymenili vstupné dvere do obecnej knižnice a spustili systém na online katalogizáciu a objednávku kníh cez internet z domu,
 9. rekonštrukcia jednej miestnosti skladu v KD, osadili sme nové ventilátory, p. Zaujecová nám ušila novú oponu a bola posilnená elektrika pre akcie pred KD,
 10. na detskom ihrisku pri zdravotnom stredisku sme osadili nové preliezky a v júli „hmyzí hotel“,
 11. úprava protipovodňového „násypu“ a jeho vyčistenie v ulici Na Hliníku,
 12. vyčistenie veľkej časť potoka v smere od ihriska po kultúrny dom,
 13. zameranie obecného pozemku od hasičskej zbrojnice po zdravotné stredisko pre prístup na čistenie potoka,
 14. pri čistení sa zistila a odstránila porucha na obecnom vodovode, ktorá ušetrí finančné prostriedky obce,
 15. v marci sme opravili aj cca 170m2 výtlkov na cestách a časť sme opravovali svojpomocne,
 16. začiatkom apríla obec Lehota a OZ Pre Lehotu usporiadali akciu na vyčistenie nášho chotára, nakoľko nebolo možné sa stretávať a urobiť brigádu – vyzbieraných bolo viac ako 100 vriec odpadov a bol vyčistený celý kataster obce od odpadu,
 17. obec dočistila priestor pod diaľničným mostom,
 18. obecní zamestnanci kosili viac ako inokedy vďaka ideálnemu počasiu,
 19. v apríli sme zrealizovali napojenie a osadenie obecného rozhlasu v časti Stará Hora, opravu najhorších úsekov v obci, vymenili sme časti drôtového vedenia a v októbri sa podarilo odstrániť dlhoročný „brum“,
 20. spolupráca s SZZ pri výsadbe a skrášľovaní obce ako aj pri výsadbe stromov, ktoré nám p. Petríková darovala,
 21. vyčistenie zadnej časti cintorínu, odborné opílenie nebezpečných korún stromov,
 22. od mája je na miestnom cintoríne nový správca. Za jeho pomoci sa opravila miestnosť vzadu (pre pohrebnú službu a p. farára) ako aj vstup a vnútorná sála márnice pre dôstojnejší priebeh pohrebov, vymenili sme kolesá na vozíku. Vyčistila a opravila sa aj stará – historická márnica,
 23. členovia DHZ prezreli najdôležitejšie hydranty v obci, obnovili ich funkčnosť a popri tom postupne odkalovali vodovodnú sieť,
 24. v spolupráci s farským úradom sa v máji dokončila prvá etapa úpravy okolia Pomníka padlým obyvateľom obce vo svetových vojnách „Svoji svojim“. Teraz je to už naozaj dôstojné spomienkové miesto, kde vieme vzdať úctu padlým spoluobčanom,
 25. prvého júna sme spoločne na detskom ihrisku pri ZS - ale za dodržania všetkých vtedy platných opatrení - oslávili deň detí (ako jedna z mála samospráv),
 26. zmeny a opravy prebiehali aj na multifunkčnom ihrisku - opravili sa všetky obvodové siete, mantinely a športové náčinie poškodené živelnou udalosťou. Zároveň obec natrvalo zabezpečila prenosné WC, vonkajšie sedenie a lepší výpožičný online systém multifunkčného ihriska,
 27. v júni sme začali aj s opravou vonkajších priestorov a balkóna na multifunkčnej budove (pošta, Coop Jednota, lekáreň, knižnica, starý OcU), osadili sme stojany na bicykle pre zákazníkov a po tridsiatich rokoch od jej otvorenia sa osadilo aj svetlo (a kamera) do podchodu,
 28. upravujeme a opravujeme priestory starého obecného úradu. Objavili sa poruchy prívodu vody do multifunkčnej budovy a bolo nutné vymeniť aj kanalizačné potrubie a následne ešte vymeníme žumpy,
 29. v júni sme zrekonštruovali aj kamerový systém, ktorý sa začal často kaziť. KS prispieva k bezpečnosti a ochrane majetku občanov,
 30. v apríli sme dali vypracovať dopravnému inžinierovi projekt na zjednosmernenie časti ulice pri MŠ. Po výzve na doplnenie žiadosti sme projekt opätovne prepracovali podľa požiadaviek a podali na Krajský dopravný inšpektorát v Nitre. Napriek tomu našu žiadosť o jednosmernú komunikáciu KDI zamietol, voči čomu sme sa znovu odvolali. Tesne pred Vianocami prišlo konečne kladné stanovisko,
 31. vystavenie kondolenčnej knihy ako spomienky na náhle zosnulého rodáka biskupa vladyku Milana Šášika,
 32. vybudovanie prípojky vody, odpadu a umývadiel do posledných troch tried školy ZŠ + osadenie novej žumpy v jej areáli,
 33. opravy a maľovanie dvoch miestností MŠ, zateplenie celej budovy a realizácia fasády, príprava budovy a jej priestorov na bezproblémové otvorenie podľa požiadaviek ministra školstva SR. Toto sa vzťahovalo aj na výdajňu stravy pre ZŠ,
 34. úprava otváracích hodín zberného dvora. Teraz je otvorený nielen v sobotu, ale aj v stredu (počas leta),
 35. spolu s matrikárkou sme navštevovali aj našich jubilantov s okrúhlymi výročiami (75, 80, 85, 90...), v gratuláciách budeme aj naďalej podľa možnosti pokračovať,
 36. pracujeme na stavebnom povolení na kanalizáciu. Vďaka historickému vývoju a našej polohe je už len projekt pre stavebné povolenie veľmi komplikovaný. Máme veľmi členitý terén a čo je horšie obrovské množstvo súkromných a nevysporiadaných pozemkov (vrátanie ciest a ulíc). Ešte zložitejšia je trasa do Nitry, ktorá v dĺžke 5,1 km zahŕňa viac ako 281 majiteľov pôdy. Majiteľov sme vyzvali na uzatvorenie dohody o zriadení vecných bremien. Na projekte stále pracujeme,
 37. pri prácach a bežnom chode obce sa boríme s výpadkom financií vo výške cca 100.000€, čo musíme zohľadňovať pri výdavkoch (celý rozpočet obce je vo výške cca 900.000€),
 38. celý chod úradu a prácu zamestnancov prispôsobujeme podmienkam štátu ako zákaz vychádzania, povinné testovanie, ale aj to, že z hodiny na hodinu sa zatvoria obecné úrady, stavebné úrady a iné úrady a inštitúcie,
 39. dňa 20. augusta obec hostila stretnutie regionálneho združenia ZMOS za účasti starostov združených v NR-ZMOS,
 40. koncom augusta sme si pripomenuli aj výročie SNP položením vencov k novoupravenému priestoru pri pamätníku „Svoji svojim“ pri kostole, ale aj pri tabuli venovanej sovietskej armáde osadenej na priečelí KD Lehota,
 41. začiatkom septembra sa nám podarilo uskutočniť Dni obce Lehota 2020, do ktorých sme zahrnuli viaceré kultúrno-spoločenské akcie – obnovili sme darcovstvo krvi v Lehote, slávnostne sme otvorili nabíjaciu stanicu EMV, ktorá bude slúžiť návštevníkom obce a súčasne sme zorganizovali Deň mobility 2020 s dopravným ihriskom za KD pre najmenších. V poobedňajších hodinách sa konalo Vinobranie s predajom burčiaku ako aj výstava ovocia a zeleniny vo vnútri KD,
 42. prebehol aj odkladaný prvý ročník Lehotského štamperlíku – mrzí ma však, že sme nemohli urobiť verejnú degustáciu,
 43. osadenie infotabule náučného bodu č.8 – „Zaniknutá tehelňa“ a posledná možnosť jej prehliadky, následne zahrnutie a úprava terénu,
 44. občianske združenie Pre Lehotu o.z. upravilo priestory parku pri MI pre hru DISCgolf, možné ju hrať samostatne alebo v skupinkách, podporuje fyzickú aktivitu a pohyb na čerstvom vzduchu,
 45. pre seniorov nad 70 rokov sme pripravili balíčky k mesiacu úcty k starším, mladí matičiari ich pomohli rozniesť,
 46. prvýkrát bola udelená cena starostu obce Lehota a to predsedovi Ing. Danielovi Pavelovi za mimoriadny občiansky a celospoločenský prínos v oblasti kultúry, rozvoja miestneho povedomia, popularizácii lokálnej histórie a úspešnej reprezentácie obce Lehota pri príležitosti 10. výročia oživotvorenie MO MS v Lehote,
 47. obec zakúpila novšie auto pre zamestnancov – valník, vyklápač. Oprava starého už bola nerentabilná a vďaka vyklápacej korbe je ich práca efektívnejšia. Okrem toho sme vyradili aj Aviu, ktorá už vyžadovala nemalé finančné prostriedky a jej prevádzkovanie bolo neefektívne,
 48. opravili sme prepadlisko pri moste  (pri fare),
 49. fara z dotácie od obce zakúpila novú vstupnú bránu do areálu kostola. Brána je navrhnutá tak, aby bolo možné lepšie organizovať oslavy a spomienky  pri pamätníku „Svoji svojim“,
 50. na základe súhlasu OZ som dal vypracovať projektovú dokumentáciu pre maximálnu variantu telocvične pri ZŠ,
 51. OZ odsúhlasilo úpravu rozpočtu na dobudovanie kanalizačného žľabu z Kaplnskej ulice, ktorý sa robí úž tretí rok, druhá fáza je ukončená, tretie posledná fáza je vo finálnej úprave – zaústenie do potoka,
 52. pred sviatkom všetkých svätých správca cintorína nalepil na hroby bez platnej zmluvy oznamy. Hrobov bolo takmer 500. Som rád, že obyvatelia zareagovali a uzatvárajú zmluvy,
 53. na cintorín pribudne kontajner na sklo,
 54. nový kontajner na bioodpad dostali aj obyvatelia bytovky, je zvláštne, že nikomu celé roky nechýbal,
 55. od 1.1.2021 má obec novú zákonnú povinnosť zvlášť separovať kuchynský odpad, analyzujeme aj v spolupráci s PZO najlepší a finančne únosný variant,
 56. pripravili sme súpis vlastníkov parciel, ktorí vlastnia časti pozemkov pod cestami v obci, aby sme ich mohli osloviť so žiadosťou, aby tieto darovali obci. Je to základný predpoklad vybudovania kanalizácie v obci,
 57. Obecný športový klub má nových štatutárov, začali sme novú etapu vzťahov so športovým klubom,
 58. počas celého roka prebiehali opravy osvetlenia a to formou ich výmeny za nové LED svetlá, ktoré sú efektívnejšie, lepšie svietia a sú úspornejšie,
 59. úspešne sme zvládli celonárodné testovanie na dvoch odberných miestach. Poďakovanie patrí zdravotníckemu a pomocnému personálu,
 60. napriek kritickej a krízovej situácii sme zorganizovali príchod sv. Mikuláša tak, aby potešil všetky deti v obci,
 61. znovu sme spustili proces „Zmien a doplnkov územno-smerného plánu“ ZaD UP 3/2020. Tento dokument sa neaktualizoval viac ako pätnásť rokov. Je zastaralý a nezodpovedá potrebám dnešnej doby. Aktualizovaný dokument musí riešiť víziu a koncept, ako sa má obec rozrastať, meniť a rozširovať. Absencia aktuálnosti tohto plánu nás doháňa každý deň a niektoré problémy robí neriešiteľné.
 62. Okrem vyššie spomenutých bodov obec a obecní zamestnanci riešili a riešia množstvo iných problémov, podaní, dopytov, žiadostí a povinností, ktoré život občanov a život obci a v obci prináša. Rok 2020 bol zložitý a komplikovaný aj vo vzťahu štát – štátna správa – samospráva. Každý z obecných zamestnancov sa snaží podať čo najlepší výkon, pomôcť, poradiť a vyriešiť agendu, ktorá je mu pridelená. Stále som presvedčený, že obec je tu pre jej obyvateľov. Moje volebné heslo: Spolu s Vami za lepšiu Lehotu je stále aktuálne a dnes ešte aktuálnejšie. Bez každého jedného z Vás, bez vašej (vzájomnej) pomoci pre celú obec nič nedokážeme.

 

Radoslav Kriváček

starosta obce

Kde nás nájsť