Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Lehota
obec
Lehota

S čím vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Rok 2021 z pohľadu starostu

Prvé mesiace roku 2021 osobne považujem za najťažšie pracovné obdobie, aké som vo svojom živote zažil. Aj pokračovanie a celý rok 2021 bolo nepredvídateľný. Napriek tomu sa podarilo urobiť veľa užitočných a potrebných vecí:

 1. Zriadenie mobilného odberového miesta (MOM) pre celonárodné testovanie v KD Lehota.
 2. Zabezpečenie zdravotníkov a dobrovoľníkov počas testovacích víkendov.
 3. Zavedenie online objednávkového - rezervačného systému elektronického poradovníka na testovanie – nebolo nutné čakať v mraze pred KD.
 4. DHZ Lehota – zabezpečenie dezinfekcie počas celej doby testovania.
 5. V spolupráci s mladými matičiarmi sme rozniesli pre všetkých seniorov nad 65 rokov do schránok 2ks respirátorov – povinné nosenie na verejnosti.
 6. Zavedenie teplej vody do všetkých WC v KD Lehota.
 7. Ukončenie žľabu „Studený“ – zvedenie dažďovej vody z časti ulice Kaplnská do potoka.
 8. Úspešné zvládnutie sčítania obyvateľstva, pomoc pre obyvateľov pri sčítaní.
 9. Schválenie VZN o hazarde - určenie okruhu 2 km od centra obce. Táto oblasť zasahuje ďaleko za zastavané územie obce.
 10. Ukončenie zateplenia a fasády MŠ, preklébrovanie prístavby, výmena takmer všetkých parapiet, zrealizovanie klampiarských prác na streche, nové ríny, hromozvody.
 11. Začiatok separovania kuchynského odpadu - vývoz BRKO ako súčasť už jestvujúcich hnedých kontajnerov na bioodpad, zvýšenie počtu vývozu hnedých kontajnerov BIO.
 12. Telocvičňa – multifunkčná športová hala obce Lehota. Za 3 mesiace sme zvládli územné rozhodnutie aj stavebné povolenie! Podanie žiadosti na dotáciu z FNPŠ. Žiadosť nebola úspešná.
 13. Zorganizovanie 2. ročníka čistenia katastra obce individuálnymi brigádnikmi - občanmi ku dňu zeme.
 14. Zorganizovanie hodovej zábavy pred KD Lehota – všetko za dodržania „pandemických semafórov“ a opatrení.
 15. Zorganizovanie Festivalu folklórnych súborov Lehota 2021. Odovzdanie „Ceny starostu obce Lehota“ pani Gabriele Zaujecovej.
 16. Asanácia strešnej krytiny - azbestu a následné zbúranie budovy Chaty a budovy Starej knižnice. V prípade zrútenia budov by sa za nebezpečný odpad považovala celá stavba a obec by to stálo niekoľkonásobne viac financií.
 17. Nová rubrika na www.lehota.sk - ŽIVOTNÉ SITUÁCIE. Sú v nej uvedené, doplnené a aktuálne informácie dôležité pre život každého obyvateľa.
 18. Zakúpenie potrebného náradia a strojov pre zamestnancov údržby OcÚ (kosačky, píli, vyžínače, plotostrihy, krovinorezy, zemný vrták, drážkovačka s vysávačom, príklepová vŕtačka, vysávač lístia).
 19. Podanie žiadosti o dotáciu na traktor s príslušenstvom - neúspešní.
 20. Podanie žiadosti o dotáciu na energetickú úsporu MŠ – výmena kúrenia – neúspešní.
 21. Príprava projektu riešenia parkovacej politiky pri multifunkčnej budove – schválené KR PZ – realizácia jar 2022.
 22. Nové schodisko za poštou smerom na parkovisko za multifunkčnou budovou.
 23. Prieskum priepustnosti ulíc členmi DHZ Lehota. Cez niektoré ulice pre odstavené vozidlá hasičským autom neprešli.
 24. Odkalovanie obecného vodovodu v celej obci s pomocou DHZ Lehota.
 25. Zadanie zákazky na projektovú dokumentáciu pre zvedenie vody rigolmi z ulice Kaplnská.  
 26. Riešenie nevysporiadaných pozemkov pod cestami pre kanalizáciu ako aj nové vedenia VN elektrickej energie.
 27. Riešenie projektovej dokumentácie a problémov na trase pod budúcou kanalizáciou.
 28. Realizácia architektonickej štúdie nadstavby MŠ - zvýšenie kapacity o dve triedy, schválenie prípravy projektovej dokumentácie poslancami OZ.
 29. Podanie žiadosti a získanie dotácie 42.000€ na detské ihrisko RODINKA“ (RODinný INKluzívny Areál), príprava a úprava celého priestoru časti „Kapusnice“.
 30. Ďalšia časť čistenia častí potoka - medzi DHZ Lehota a zdravotným strediskom, Šípková  a časť Búťariť.
 31. Zorganizovanie dňa detí napriek pandemickým opatreniam v spolupráci s kultúrnou komisiou a DHZ Lehota.
 32. Vyčistenie a zrovnanie vonkajšej časti okolia bývalého družstva – príjazd z Veľkého Zálužia.
 33. Zorganizovanie a hostenie 2. ročníka súťaže v scrabble o Pohár starostu obce. 
 34. Privítanie predsedu Matice Slovenskej JUDr. Mariana Gešpera na obecnom úrade v Lehote.
 35. Pomoc pri príprave a podpora počas celého budovania Street  workout ihriska, jeho slávnostné otvorenie začiatkom augusta.
 36. V júni v spolupráci s OcÚ Veľké Zálužie zabezpečenie 2x očkovania pre všetkých záujemcov.
 37. Prehĺbený a vyčistený jarok pri hlavnej ceste pred výjazdom do Veľkého Zálužia.
 38. V spolupráci s MO MS v Lehote, ZŠ Lehota a DHZ Lehota zorganizovanie športového dňa v areáli OŠK za podpory NSK. Beh pre zdravie, športoví a hasičské súťaže.
 39. Osadenie Z-BOX v priestore multifunkčnej budovy (MB) - jednoduchší príjem zásielok z eshopov počas lockdownov.
 40. Osadenie nových žump pre multifunkčnú budovu a jej prevádzku, namaľovanie zábradlí a vyčistenie priestoru a náletov za multifunkčnou budovou.
 41. V centre obce ale aj na multifunkčnom ihrisku sme zaviedli pitnú vodu, ktorá je v letných mesiacoch stále dostupná.
 42. V dedine tiež pribudli kontajneri na nepotrebné šatstvo, ktoré sa nám rátajú do vytriedeného zberu.
 43. Výstavba nového prístrešku spojeného s domom smútku pre dôstojnejšie konanie pohrebov. Celkový čas (projekt, povolenie, realizácia) bol cca 2 roky.
 44. Nová fasáda domu smútku, nové dvere, preloženie elektrických hodín do plota, nová elektroinštalácia, osvetlenie, ozvučenie, bleskozvody.
 45. Zrealizovanie prvej jednosmernej ulice pred MŠ Lehota. Celkový čas (projekt, povolenie, realizácia) bol cca 2 roky.
 46. Rekonštrukcia vnútorných priestorov MŠ. Obecní zamestnanci opravili všetky steny, stierky a vymaľovali 3 triedy a profesionálna firma vyrovnala deravé podlahy, položili nové gumoliny a do spálne nalepili certifikovaný vysoko odolný koberec.
 47. Pred MŠ a okolo nej sme položili viac ako 150 m2 asfaltovej drte a namaľovali parkovacie miesta. Tým sa znížila prašnosť tejto lokality a zlepšila parkovacia politika. Vypílenie nebezpečného topoľa v areáli a odstránenie pňov.
 48. V auguste prebehol prvý denný letný tábor pod vedením poslanca Ľuboša Rusnáka, OŠK a za finančnej pomoci obecného úradu (splnený bod č. 10 volebného programu)
 49. Koncom augusta sa nám podarilo opraviť poškodenú cestu nad OŠK a hlavne opraviť časť ulice na konci Poštovej a natiahnuť asfaltovú drť.
 50. Vyčistenie celého plota školy ako aj schodiska od špiny, machov a černoty, namaľovanie školského plota.
 51. Odhalenie pamätnej tabule prvému učiteľovi v Lehote Františkovi Hajnovičovi pri príležitosti 265. výročia jeho pôsobenia v Lehote. Pamätná tabuľa je zároveň poďakovaním všetkým učiteľom, ktorí v Lehote pôsobili.
 52. Úprava a výzdoba kruhového objazdu, ktorým prechádza každý návštevník našej obce. Historický  lis na hrozno ako aj sečka pripomínajúca poľnohospodárstvo v minulosti boli zrekonštruované z pôvodných chátrajúcich pri multifunkčnom ihrisku šikovnými rukami Erika Mesároša.
 53. Postupné zasielanie žiadostí ľuďom o darovanie pozemkov pod cestami spolu so zmluvami. Pokračujeme aj v roku 2022.
 54. Rozšírenie chodníka popri potoku od ulice Kaplnská po workout ihrisko (časť Kapustnice).
 55. V septembri sme v spolupráci so zväzom záhradkárov usporiadali tradičnú a veľmi úspešnú výstavu ovocia a zeleniny a zároveň v spolupráci s Vinohradníckym spolkom degustáciu lehotských burčiakov.
 56. Zorganizovanie a zabezpečenie ďalšieho mobilného odberu krvi v KD Lehota.
 57. Premiestnenie a pomoc pri osadení novej sirény, ktorá sa používa pri rôznych typoch všeobecného ohrozenia. Nová sa bude spúšťať automaticky a centrálne na diaľku, ale aj z kancelárie starostu.
 58. Osadenie prvkov rekuperácie, nové kúrenie, nové stierky a omietky na starom OcÚ.
 59. Výmena tridsaťročného a nefunkčného radiátora v priestoroch Pošty.
 60. Výmena starých svietidiel za nové LED na parkovisku za multifunkčnou budovou. Výmeny starých svietidiel verejného osvetlenia za LED, doplnenie nových podľa požiadaviek obyvateľov.
 61. Spolu s  matrikárkou návštevy obyvateľov pri príležitosti významných okrúhlych narodenín.
 62. Odsúhlasenie a financovanie nového zamestnanca na SSÚ Nitrianske Hrnčiarovce pre zrýchlenie a skvalitnenie vybavovania žiadostí stavebnej agendy.
 63. Výmena 2ks plynových bojlerov, rekonštrukcia rozvodov vody na dvoch poschodiach v 15 Bj., osadenie filtrov.
 64. Opravy a nastavenia plastových dverí a okien na 15 Bj., postupná výmena neopraviteľných.
 65. Zadanie zákazky na údržbu drevených sôch v celej obci – previedol p. Práznovský Ondrej.
 66. Natiahnutie fasádnej farby a následne dokončenie soklov na budove DHZ Lehota (Juraj Pavel, členovia DHZ a zamestnanci OcÚ), oprava pretekajúcej strechy.
 67. DHZ zalievalo zeleň na kruhovom objazde a absolvovalo niekoľko technických výjazdov.
 68. Príprava a roznesenie balíčkov pre seniorov nad 70 rokov (viac ako 250 obyvateľov) pri príležitosti Mesiaca úcty k starším s pomocou kultúrnej komisie, MŠ Lehota, ZŠ Lehota a Mladých matičiarov. Obyvateľom umiestneným v domovoch seniorov som bol zaniesť balíčky osobne.
 69. Oprava rozsiahleho kamerového systému a osadenie dvoch nových kamier pre bezpečnosť obyvateľov obce a predchádzaniu materiálnych škôd.
 70. Vymoženie úhrad daní a poplatkov za poskytnuté služby (voda, smetné a pod.) od dlžníkov, riešenie komplikovaných životných a finančných situácií občanov.
 71. Osadenie nových info-tabúl smerujúcich na zaujímavé miesta v obci a jej okolí a na podporu miestneho Náučného chodníka.
 72. Pomoc a podpora pri príprave a uvedení do života novej publikácie z histórie obce: "Zemepáni a významné rody v Lehote" autora Ing. Daniela Pavela.
 73. Zapálenie všetkých virtuálnych sviečok na virtuálnom cintoríne dňa 1.11.2021.
 74. Osadenie novej info-tabule s QR kódmi na cintoríne ktorá pomôže vyhľadať konkrétne hrobové miesto a potrebné informácie.
 75. Osobne som bol zapáliť sviečku všetkým zosnulým pri hlavnom kríži na cintoríne, ako aj pri pomníku Svoji Svojim ako symbolické gesto za všetkých, ktorí z dôvodu Covid-19 nemôžu a prísť, a zároveň pre všetkých zosnulých, ktorým už nemá kto sviečku zapáliť.
 76. Oprava sochy (ruky, tvar a chýbajúce časti), podstavca (odhalili sa už neviditeľné nápisy) a zrekonštruovanie poškodených schodov pomníka SVOJI SVOJIM. Socha bola celá zakonzervovaná. Financovanie z dotácie na obnovu pamätníkov obetiam svetovej vojny – 2. etapa.
 77. Príprava podkladov pre uplatňovanie objektívnej zodpovednosti za zlé parkovanie v obci podľa novely zákona č. 8/2009 Z.z. (zákon o cestnej premávke). Za porušenie § 25 tohto zákona bude obec ukladať pokuty až do výšky 78 €.
 78. Vypílenie starého a nebezpečného stromu pri kaplnke Panny Márie a vysadenie novej štvormetrovej lipy. Čiastočne bola financovaná sponzorským darom. Čas jej výsadby nám bude pripomínať druhý rok pandémie. Odstránenie 23 ks pňov v obci.
 79. Zorganizovanie historicky prvého Stretnutia žijúcich starostov obce Lehota.
 80. Spustenie „Podať podnet samospráve" pomocou aplikácie pre smartfóny VIRTUÁLNE.
 81. Zverejňovanie hlásení obecného rozhlasu na www.lehota.sk.
 82. Riešenie zastavaných obecných pozemkov budovami súkromných osôb – vymáhanie nároku na nájomné, finančné a majetkové vysporiadania.
 83. Príprava GP a vybavenie daru pozemku 5x5 m pod kaplnkou Panny Márie starej viac ako 250 rokov na Barackej ceste pre Obec Lehota (spolupráca s M. Lisým).
 84. Vybudovanie posilňovne obce Lehota. Zakúpenie a osadenie lodných kontajnerov v areály OŠK. Postupná prerábka na posilňovňu pomocou odborných firiem, dokončenie pomocou sponzorov a dobrovoľníkov! Posilňovňa  o veľkosti 60 m2 bude slúžiť pre všetky kluby, ktoré sú v areáli OŠK ale aj obyvateľov Lehoty.
 85. Spracovanie, ukončenie a odsúhlasenie zmien a doplnkov UPD 3/2021 – celková dĺžka riešenia bola 4 roky.

 

Radoslav Kriváček

starosta obce

Kde nás nájsť